2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Capacitat per fer front als reptes dels sistemes de cures vigents que es troben en un moment de canvi per tal de cobrir les necessitats de la població i dels pacients quan sigui necessari i apropiat
  AC2 Capacitat de respondre a les necessitats del pacient al llarg del cicle vital amb la planificació, prestació i avaluació dels programes individualitzats més apropiats d'atenció, juntament amb el cuidador principal, la família i els altres treballadors sanitaris o socials.
  AC3 Coneixement rellevant de les capacitats per a aplicar ètica, legislació i les humanitats a la pràctica infermera.
  AC4 Contribució amb accions concretes en la pràctica que garanteixin la dignitat, la seguretat, la intimitat i l'autonomia de la persona.
  AC5 Capacitat d'aplicar teories d'infermeria a la pràctica professional i redefinir mitjançant un procés de recerca.
  AC6 Capacitat de permetre que els pacients i els seus cuidadors expressin les seves preocupacions i els seus interessos, i que puguin respondre adequadament per exemple, en els àmbits emocional, social, psicològic, espiritual o físic.
  AC7 Capacitat de donar suport emocional i identificar quan són necessaris els consells d'un especialista o altres intervencions en situacions complexes.
  AC8 Capacitat de liderar, dirigir i coordinar institucions i equips en l'àmbit de la cura, prioritzant i gestionant el temps de forma eficient mentre s'assoleixen els estàndards de qualitat.
  AC9 Capacitat de representar i defensar els interessos del pacient. Dins del context clínic i comunitari, capacitat d'educar, facilitar, supervisar i donar suport als estudiants de cures de salut i altres treballadors sociosanitaris.
  AC10 Capacitat d'utilitzar críticament les eines d'avaluació i d'auditoria de la cura segons els estàndards de qualitat rellevants.
  AC11 Capacitat de valorar el risc i de promocionar activament el benestar i la seguretat de tota la gent de l'entorn de treball (inclòs ell mateix).
  AC12 Capacitat d'usar adequadament les habilitats de consell (tècniques de comunicació per promoure el benestar del pacient).
  AC13 Coneixement rellevant de la capacitat d'aplicar política nacional i internacional en matèria de salut.
  AC14 Ser conscients dels principis de finançament de cures sociosanitaris i de la utilització eficient dels recursos.
  AC15 Capacitat d'identificar i de tractar comportaments desafiadors.
  AC16 Capacitat d'informar, d'educar, de supervisar i de mantenir una comunicació efectiva (incloent l'ús de tecnologies) amb pacients, famílies i grups socials, inclosos aquells amb dificultats de comunicació.
  AC17 Capacitat d'acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge desenvolupament professional utilitzant l'avaluació i la investigació com a mitjà per reflectir i millorar la seva actuació i augmentar la qualitat dels serveis prestats.
  AC18 Capacitat de gestionar la informació a partir de les diferents fonts documentals i sistemes d'informació.
  AC19 Capacitat d'identificar i resoldre problemes de salut actuals o potencials, mitjançant el mètode científic.
  AC20 Capacitat de produir nous coneixements i aplicar l'evidència científica en la pràctica professional.
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC12 Assertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre
  BC14 Planificació i organització
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d'incorporació al món del treball (compte d'altres i/o emprenedoria) (Orientació professional)
  CC7 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)