2021_22
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Investigation in Nursing Science (2012) - Online
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Fer front als reptes dels sistemes de cuidatges avançats vigents que es troben en un moment de canvi amb la finalitat de cobrir les necessitats de la població i dels pacients quan sigui necessari i apropiat
  AC2 Respondre a les necessitats del pacient al llarg del cicle vital amb la planificació, prestació, avaluació i investigació dels programes individualitzats més adequats d’atenció, juntament amb el cuidador principal, la família i altres treballadors sanitaris o socials
  AC3 Garantir un compromís ètic seguint els principis deontològics i legals de la professió
  AC4 Aplicar teories d’infermeria a la pràctica professional i en el marc de la investigació
  AC5 Investigar accions de recolzament emocional i identificar situacions complexes
  AC6 Liderar, dirigir i coordinar institucions i equips en l’àmbit del cuidatge, prioritzant i gestionant el temps de forma eficient mentre s’aconsegueixen els estàndards de qualitat
  AC7 Elaborar publicacions i/o aportacions científiques derivades dels resultats de la investigació
  AC8 Participar en reunions d’investigació i presentar públicament resultats i informes d’investigació
  AC9 Valorar el risc i promocionar activament el benestar i la seguretat de l’equip de treball (inclús ell mateix)
  AC10 Aplicar els mètodes necessaris per a l’exercici de la docència en l’àmbit professional
  AC11 Liderar la gestió de cuidatges en el procés assistencial
  AC12 Aplicar les habilitats necessàries per a informar, educar, supervisar i mantenir unes relacions humanes efectives (incloent l’ús de les tecnologies amb pacients, famílies i grups socials) i investigar l’efectivitat d’aquestes habilitats
  AC13 Acceptar la responsabilitat del seu propi aprenentatge i desenvolupament professional utilitzant l’avaluació i la investigació com a medi per a reflectir i millorar la seva actuació i augmentar la qualitat dels serveis prestats
  AC14 Identificar i resoldre problemes de salut actuals o potencials, mitjançant el mètode científic
  AC15 Produir nous coneixements i aplicar l’evidència científica en la pràctica professional per abordar les necessitats canviants de salut de la població
  AC16 Dissenyar i implementar projectes d’investigació
  AC17 Capacitat de dirigir equips o grups d’investigació
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 CT1.Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
  BC2 CT2.Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  BC3 CT3.Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
  BC4 CT4. Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  BC5 CT5.Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  BC6 CT6.Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
  BC7 Apply ethical principles and social responsibility as a citizen and a professional.
TypeC Code Competences Nuclear