2006_07
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Recerca

 

•  Línies d'investigació

•  Directors de tesis doctorals

•  Admissió

•  Programació de formació

•  Contacte

 

ACTIVACIÓ EL CURS ACADÈMIC 2007-08

Línies d'investigació i directors de tesis doctorals

Conveni interuniversitari permet disposar en el doctorat de totes les línies de recerca de tots els departaments de la Universitat Rovira i Virgili implicats en el Màster i de les universitats implicades en la xarxa interuniversitària: Universitat d'Alacant, Universitat de Lleida i Universitat Internacional de Catalunya

 

LíNIES DE RECERCA DE LA URV

Departament/ Institut

Línies de recerca

Directors de tesi

Infermeria URV

 

Dimensions del cuidar: representacions i pràctiques:

- La cultura del naixement: representacions i pràctiques de les dones, llevadores i metges

- Infermeria en els processos d'immigració i la seva influència sobre la salut

- Infermeria i programes de cooperació internacional

- Investigació en la Infermeria Familiar i Comunitària:

- Factors, necessitats i motivacions dels cuidadors principals dels malalts d'Alzheimer, Depressió, parkinson i Accidents vasculars cerebrals

- Depressió i família. Factors socials i ideològics en la vivència de la malaltia depressiva

- Procés d'Alzheimer: dinàmica familiar i recursos d'atenció

Dra. Carme Ferré

Dra. Angela Pallarès

Dra. Carme Padró

Dra. Rosa M. Sansegundo

Dra. Anna Borruel

 

Economia

 

Economia de la Salut: Utilització i Finançament de recursos sanitaris.

Dra. Misericordia Carles

Gestió d'empreses

 

- Sociologia de les Organitzacions i Gestió Pública dels Serveis Sanitaris

- Desenvolupament Local, planificació estratègica i standars de qualitat en les organitzacions

Dr. Angel Belzunegui

Dra. Immaculada Pastor

 

Psicologia

 

Intervenció interdisciplinari en dolor crònic.

Dr. Jordi Miró

Psicosociologia de la Salut ocupacional

Dr. Jordi Tous

 

LÍNIES D' INVESTIGACIÓ UA

Departament

•  Qualitat de vida, benestar psicològic i salut. Avaluació de la qualitat de vida relacionada amb la salut en el sistema sanitari.

•  Problemàtica psicològica en el cuidatge d' infermeria

•  Atenció psicològica pell professional de la salut.

Psicologia de la salut

•  Educació per la salut.

•  Educació i investigació acció.

•  Educació pel desenvolupament.

•  Pedagogia del autocuidatge en les diferents fases de la vida.

•  Antropologia educativa i cuidatges de salut.

•  Métodos quantitatius en educació per la salut.

•  Estratègies de prevenció en educació per la salut.

Geografia

Humana

•  Indisciplina, violència i valors en educació.

•  Estils de vida i salut.

•  Publicitat, salut i estils de vida.

•  Jovents, diversió i consum de drogues.

•  Consum de droguess i contexte social.

•  Noves tecnologies en reproducció humana: una perspectiva sociològica.

•  Sociologia de la vellessa.

•  Població i salut.

•  Mortalitat diferencial i fecunditat diferencial.

Sociologia I

•  Anàlisis de la mortalitat i estadístiques sanitàries

•  Pressa de decisions en Ciències de la salut.

•  Investigació en Infermeria Comunitària.

•  Epidemiologia, prevenció i tractament de ferides cròniques.

•  Epidemiologia i prevenció de lesiones perr accidents.

•  Vacunologia social

•  Història de la Salut Pública.

•  Història de la Nutrició i l' alimentació.

•  La comunicació i la divulgació en las ciències de la salut: història, instruments i mètodes.

Infermeria

Comunitària,

Medicina

Preventiva i

Salut Pública i

Història de

La Ciència

•  Investigació en resultats de salut i variabilitat en la pràctica clínica.

•  Avaluació de resultats de salut en persones majors.

•  El procé i l'entrevista de donació d' òrgans: determinants psicosocials de consentiment familiar.

•  Utilització de la investigació i pràctica basada en la evidencia.

•  Bibliometria i metametodologia de la investigació en ciències de la salut.

Infermeria

 

LÍNIES D' INVESTIGACIÓ UIC

Departament

•  Mecanismes d' afrontament en el càncer avançat

•  Valoració de l' eficàcia d' intervencions d' infermeria en grups de recolçament al pacient oncològic i la seva família

•  Atontamiento i qualitat de vida dels cuidatges pal·liatius dels malalts amb càncer.

 

Infermeria

•  Programa educatiu de l' autocuidatge de l'ancià

•  Red temàtica d'investigació en cuidatges a persones majors. Cuidatges de l' envelliment.

•  Identificació i valoració dels registres d' infermeria per una població igual o major de 65 anys en atenció primària i soci sanitària, en relació amb els cuidadors principals.

•  Influència del sentit en els aspectes positius i negatius del cuidatge prolongat d' un malalt d' Alzheimer.

Infermeria I Medicina

•  Aprenantatge Cooperatiu

•  Validació d'un instrument per la mediació de la qualitat de servei en centres educatius

•  Influència de la pràctica reflexiva en la construcció de coneixement professional.

Infermeria

•  Cultures organitzatives en entitats hospitalàries

•  Violència i professionals sanitaris

Infermeria

•  Desenvolupament d' instruments de mesura

•  Adaptació als processos de salut-malaltia

Psicologia

LÍNIES D' INVESTIGACIÓ UdL

Departamento

- Productes de glicació i diabetis crònica

- Factors de risc cardiovascular, coneixements i actituds sobre la alimentació. Diagnòstics d' infermeria.

- Malnutrició en persones majors.

- Promoció i educació per la salut: per recepció de riscos, disseny, elaboració    i avaluació de material didàctic per la innovació en educació per la salut

- Cuidatges paliatius: Educació emocional, Processos cognitius i atenció al malalt terminal i Intel·ligència emocional i cuidatges paliatius.

Infermeria

- Estudis epidemiològics i sistèmics de malalties complexes

Ciències Mèdiques Bàsiques

- Oncohematologia

Cirurgia

- Internet com eina de suporte docent en medicina

Medicina

- Sociolingüística, anàlisis del discurs i comunicació

 

Filologia catalana i comunicació

- Sanitat pública i drets de la persona. Els nous reptes davant les transformacions del sistema sanitari en els inicis del segle XXI

- Responsabilitat penal del personal sanitari

Dret

- Mercat laboral: la inserció laboral dels titulats en infermeria i medicina

- Elements claus de la formació per la incorporació al mercat laboral

- Impactes econòmics dels problemes de salut derivats del medi ambient

- Sostenibilitat futura del sistema públic a Espanya

- Financiació de la Sanitat Pública a Espanya

Economia Aplicada

- Interculturalitat, integració i participació social

Geografia i Sociologia

- Estrès laboral i salut

- Salut i immigració. Mediació intercultural en l'àmbit sanitari

- Promoció i educació per la salut en la comunicació. Detecció i prevenció de conductes de risc en adolescents i jovens. Salut, família i qualitat de vida

Pedagogia i psicologia

 

- Desenvolupament i multiculturalitat

Història social i història de l'art

 

 

Admissió

 

•  Número màxim d'estudiants: 10

•  Criteris d'admissió i selecció:

Els que estableix el RD 56/2006, és a dir, haver obtingut un mínim de 60 crèdits en programes oficials de Postgrau o tenir un títol oficial de Màster, sempre que hagi completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels seus estudis universitaris de Grau i Postgrau.

Per formalitzar la sol·licitud d'admissió caldrà lliurar full de sol·licitud, degudament emplenat, al Departament responsable de la gestió del doctorat. Si s'escau, també cal lliurar la documentació específica requerida per aquest ensenyament.

Els criteris específics d'admissió i selecció per aquest estudi oficial de doctorat són els següents:

•  Carta de motivació personal.

•  Expedient/s acadèmic/s dels seus estudis universitaris, en cas que procedeixi d'una altre universitat.

•  Interès en la línia de recerca del programa en la qual vol participar.

 

 

 

Programació i requisits de formació metodològica o científica

.

Es concretaran al curs acadèmic 2007-08

.

 

Persona de contacte

 

Carme Ferré Grau

Dpt. Infermeria (Escola Universitària d'Infermeria)

977 251 408

carme.ferre@urv.net