2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Recerca

ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT EN INFERMERIA CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

Objectius del programa

L’objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avançada i de qualitat

Els objectius específics del programa de doctorat en Ciències de la Infermeria son : Promoure la generació i disseminació de nou coneixement, tant en recerca bàsica com en recerca aplicada en l’àmbit de la infermeria Fomentar la dinamització de l'activitat investigadora dins les línies de recerca en les ciències de la infermeria Capacitar als estudiants que accedeixin al programa per aplicar els mètodes i tècniques necessàries per a l'exercici de la docència de pregrau i postgrau Realització de la tesi doctoral en l’àmbit de les Ciències de la Infermeria

Estructura del doctorat

La formació de doctorat es basa fonamentalment en la investigació tutoritzada que es complementarà amb la realització d’ una oferta de conferencies y/o seminaris , en els àmbits lligats a les línies d’investigació impartides per especialistes de renom nacional i internacional

Línies d’investigació i directors de tesis doctorals

El professorat que participa en el doctorat pertany a grups de recerca dels quatre departaments implicats en el programa de POP Ciències de la Infermeria: Infermeria, Gestió d’Empreses, Economia, Psicologia i Història de la URV.

L’ assignació de professors a línies de recerca és la que es detalla a continuació:

Dimensions del cuidar: Representacions i pràctiques. Dra. Carme Ferré, Dr. Josep Canals, Dra Angela Pallarès, Dra. Mª Jesús Montés.

Investigació en Infermeria Familiar i Comunitària. Dra. Carme Ferré, Dr. Joaquim Sábado, Dra. Anna Borruell.

Economia de la Salut: Utilització i Finançament de recursos sanitaris. Dra. Misericòrdia Carles .

Sociologia de les Organitzacions i Gestió Pública dels Serveis Sanitaris. Dr. Àngel Belzunegui, Dra. Immaculada Pastor.

Intervenció interdisciplinària en el dolor crònic. Dr. Jordi Miro.

Psicosociologia de la Salut Ocupacional. Dr. Jordi Tous.

Estudis de Dones i Gènere. Estudis de l’àmbit professional i de la salut de les dones. Dra. Montserrat Duch, Dr. Josep Canals, Dra. Mª Jesús Montés, Dra. Immaculada Pastor.

Metodologia i aplicacions de la recerca en infermeria de la Salut Mental i les

Addicions. Dra. Carme Ferré, Dra. Teresa Lluch , Dr. Joaquim Sábado.

Atenció psicològica als professionals de la Salut. Dr. Jordi Tous, Dra. Carme Ferré.

Les línies de recerca es fonamenten en l’activitat investigadora dels diferents grups de recerca implicats en el programa

Nombre màxim d’estudiants: 10

Criteris d’admissió i selecció:

Criteris admissió al programa de doctorat: Els que estableix el RD 56/2006

- Haver obtingut un mínim de 60 crèdits en estudis oficials de postgrau o tenir un títol oficial de màster, sempre que hagi completat un mínim de 300 crèdits ECTS entre els estudis de Grau y Postgrau (Másters) en àmbits iguals o pròxims al doctorat proposat. Depenent del currículum acadèmic de l’estudiant, es podrà complementar la formació amb cursos y seminaris.

- Haver superat els crèdits específics del Máster Oficial en Ciències de la Infermeria.

En el procés de selecció, l’òrgan d’admissió establirà els criteris de priorització de la demanda.

Conjuntament amb la sol·licitud l’alumne ha de presentar a la secretaria del departament:

- Carta de motivació personal i línia de recerca a la que demana incorporar-se.

- Expedient/s acadèmics dels estudiants universitaris, en cas que procedeixi d’un altre universitat.

Persona de contacte

Carme Ferré i Grau

Escola universitària d’infermeria ( Dpt. Infermeria )

977251408

carme.ferre@urv.cat

Departament responsable de la gestió del doctorat

Dpt. Infermeria

977251405

sdinferm@urv.cat