2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat d'Enologia
A A 
 
 
Grau de Biotecnologia (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les biociències moleculars
  A3 Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació
  A4 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic
  A5 Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisis i separació de biomolècules, així com les tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl•lules d'organismes pluricel•lulars
  A6 Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus riscos i elements de seguretat
  A7 Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques
  A8 Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
  A9 Conèixer en profunditat els microorganismes, tant procariotes com eucariotes, i els virus, així com la diversitat de metabolismes present en els procariotes, i les seves possibilitats d'aprofitament biotecnològic
  A10 Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en l'obtenció de productes biotecnològics
  A11 Aplicar adequadament la diversitat de tècniques i metodologies de DNA recombinant per a dissenyar estratègies d'enginyeria genètica cel•lular per a la producció de proteïnes homòlogues o heteròlogues, o de cèl•lules capaces d'actuar com biocatalitzadors
  A12 Identificar i desenvolupar les operacions unitàries d'enginyeria bioquímica, integrant-les amb els fonaments biològics, i saber aplicar-les al disseny de bioreactors i als processos de separació
  A13 Identificar les possibilitats de transferència de biotecnologia a partir de l'experimentació bàsica, i l'escalat de processos tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant l'ús de matèria i energia, i minimitzant els impactes ambientals
  A14 Valorar l'impacte soci-econòmic i les implicacions bioètiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurar les disposicions legals vigents
  A15 Conèixer la diversitat de processos i productes biotecnològics existents, així com els recents avenços biotecnològics, i saber explicar-los i comunicar-los a auditoris diversos
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Ability to solve complex problems effectively in the field .....
  B3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  B4 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
  B5 Ability to work as part of a team, to collaborate and share responsibility
  B6 Clear and efficient communication of information, ideas, problems and solutions in public and in specific technical fields
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Management of complex technical or professional projects
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  C2 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  C3 Management of information and knowledge.
  C4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  C5 Commitment to social ethics and responsibility as a citizen and a professional.
  C6 Definition and development of the academic and professional project put forward by the university.