2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Degree of Biotechnology (2009)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Apply basic knowledge of mathematics and physics at the molecular biosciences
  A2 Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les biociències moleculars
  A3 Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació
  A4 Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i metabòlic
  A5 Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisis i separació de biomolècules, així com les tècniques de cultiu de microorganismes i de cèl•lules d'organismes pluricel•lulars
  A6 Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori dels àmbits de Biotecnologia, especialment químics, bioquímics, microbiològics i de biologia molecular, valorant els seus riscos i elements de seguretat
  A7 Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques
  A8 Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis dels àmbits de Biotecnologia amb tècniques estadístiques, i saber-los interpretar
  A9 Conèixer en profunditat els microorganismes, tant procariotes com eucariotes, i els virus, així com la diversitat de metabolismes present en els procariotes, i les seves possibilitats d'aprofitament biotecnològic
  A10 Saber aplicar els coneixements bàsics d'estructura i funció dels organismes pluricel•lulars en l'obtenció de productes biotecnològics
  A11 Aplicar adequadament la diversitat de tècniques i metodologies de DNA recombinant per a dissenyar estratègies d'enginyeria genètica cel•lular per a la producció de proteïnes homòlogues o heteròlogues, o de cèl•lules capaces d'actuar com biocatalitzadors
  A12 Identify and develop unit operations in biochemical engineering, integrating them with the biological foundations, and apply them to the design of bioreactors and separation process
  A13 Identificar les possibilitats de transferència de biotecnologia a partir de l'experimentació bàsica, i l'escalat de processos tenint en compte els paràmetres econòmics, racionalitzant l'ús de matèria i energia, i minimitzant els impactes ambientals
  A14 Valorar l'impacte soci-econòmic i les implicacions bioètiques dels diferents processos biotecnològics, i assegurar les disposicions legals vigents
  A15 Conèixer la diversitat de processos i productes biotecnològics existents, així com els recents avenços biotecnològics, i saber explicar-los i comunicar-los a auditoris diversos
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp biotecnològic.
  B3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  B6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  B7 Sensitivity to environmental issues
  B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexes.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project