2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
9
2
0
4
0
0
1
MATEMÀTIQUES
1
9
2
0
4
0
0
2
FÍSICA
1
9
2
0
4
0
0
3
QUÍMICA GENERAL
1
9
2
0
4
0
0
4
ESTADÍSTICA
1
9
2
0
4
0
0
5
BIOLOGIA
1
9
2
0
4
0
0
6
BIOLOGIA CEL·LULAR
1
9
2
0
4
0
0
7
GENÈTICA
1
9
2
0
4
0
0
8
BIOQUÍMICA
1
9
2
0
4
1
0
1
QUÍMICA ORGÀNICA
1
9
2
0
4
1
0
2
EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
1
9
2
0
4
1
0
3
BIOINFORMÀTICA
1
9
2
0
4
1
0
6
ENZIMOLOGIA
1
9
2
0
4
1
0
7
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
1
9
2
0
4
1
0
8
BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
1
9
2
0
4
1
1
1
TERMODINÀMICA I CINÈTICA
1
9
2
0
4
1
1
2
MICROBIOLOGIA
1
9
2
0
4
1
1
5
CULTIUS CEL·LULARS
1
9
2
0
4
1
1
6
QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
1
9
2
0
4
1
1
8
ENGINYERIA BIOQUÍMICA
1
9
2
0
4
1
0
4
TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
1
9
2
0
4
1
0
5
BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
1
9
2
0
4
1
0
9
IMMUNOLOGIA
1
9
2
0
4
1
1
0
METABOLISME DE MICROORGANISMES
1
9
2
0
4
1
1
3
GENÈTICA MOLECULAR
1
9
2
0
4
1
1
7
TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
1
9
2
0
4
1
1
9
ENGINYERIA DE BIOREACTORS
1
9
2
0
4
1
2
0
PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
1
9
2
0
4
1
2
1
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
1
9
2
0
4
1
2
2
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
1
9
2
0
4
1
2
3
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
1
9
2
0
4
1
1
4
VIROLOGIA
1
9
2
0
4
1
2
4
ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
1
9
2
0
4
1
2
5
PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
1
9
2
0
4
1
2
6
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
1
9
2
0
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
9
2
0
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
1
9
2
0
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
1
9
2
0
4
2
0
6
VACUNES I FÀRMACS
1
9
2
0
4
2
0
7
IMMUNOLOGIA CLÍNICA
1
9
2
0
4
2
0
8
PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
1
9
2
0
4
2
0
9
PATOLOGIA MOLECULAR
1
9
2
0
4
2
1
0
TERÀPIA GÈNICA
1
9
2
0
4
2
1
1
ENGINYERIA DE TEIXITS
1
9
2
0
4
2
1
2
BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
1
9
2
0
4
2
1
3
BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
1
9
2
0
4
2
1
4
CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
1
9
2
0
4
2
1
5
ALIMENTS TRANSGÈNICS
1
9
2
0
4
2
1
6
CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
1
9
2
0
4
2
1
7
ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
1
9
2
0
4
2
1
8
DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
1
9
2
0
4
2
2
0
GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
1
9
2
0
4
2
2
1
EPIGENÈTICA
1
9
2
0
4
2
2
2
ENGINYERIA DE PROTEÏNES
1
9
2
0
4
2
2
4
BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
1
9
2
0
4
2
2
5
EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
1
9
2
0
4
2
2
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques i física a les biociències moleculars
RA1Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204114/VIROLOGIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA1 - Adquirir coneixements bàsics relatius al concepte de camp, fent especial èmfasi en els camps
elèctric i magnètic i també en les forces i potencials electrostàtics, relacionant-los amb els
produïts pels ions i dipols moleculars.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204114/VIROLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA2 - Adquirir coneixements bàsics relatius al moviment ondulatori.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204114/VIROLOGIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA3 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb equacions diferencials.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.

    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204002/FÍSICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204007/GENÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204114/VIROLOGIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204221/EPIGENÈTICA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA4 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb aplicacions lineals, matrius i vectors propis.


19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204114/VIROLOGIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA5 - Adquirir les tècniques necessàries per a operar amb vectors.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204114/VIROLOGIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA6 - Adquirir les tècniques relacionades amb el càlcul d'extrems.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA7Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204114/VIROLOGIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA7 - Aplicar el concepte i les tècniques de càlcul d'integrals a casos concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA8Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204114/VIROLOGIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA8 - Aplicar les tècniques de càlcul amb matrius en problemes concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA9Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204002/FÍSICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204114/VIROLOGIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA9 - Aprendre a utilitzar els equips i el material de laboratori i realitzar correctament els
procediments experimentals, interpretant els resultats experimentals i l'error associat a ells.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA10Comprendre el concepte d'equació diferencial.
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204002/FÍSICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204114/VIROLOGIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA10 - Comprendre el concepte d'equació diferencial.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA11Conèixer el model teòric d'espai vectorial.
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204114/VIROLOGIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA11 - Conèixer el model teòric d'espai vectorial.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA12Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204114/VIROLOGIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA12 - Conèixer les propietats bàsiques de les funcions d'una i diverses variables.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA13Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204002/FÍSICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204114/VIROLOGIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA13 - Conèixer els conceptes teòrics d'aplicació lineal, matriu i espais propis.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA14Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204114/VIROLOGIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA14 - Conèixer els fonaments de la mecànica de fluids.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA15Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204002/FÍSICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204114/VIROLOGIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA15 - Conèixer els principis de la mecànica newtoniana i les relacions que es deriven d'ells,
aplicant-los al moviment d'una partícula i d'un sistema de partícules.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA16Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204114/VIROLOGIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA16 - Conèixer què és la radiació electromagnètica i quines són les seves causes. Conèixer
l'espectre electromagnètic i comprendre els fonaments de l'òptica física i òptica geomètrica.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA17Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204114/VIROLOGIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA17 - Saber aplicar l'estimació matemàtica i els contrastos estadístics, útils quan s'han de prendre
decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics i els seus marges d'error.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA18Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204002/FÍSICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204114/VIROLOGIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA18 - Saber aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques aplicades al tractament de resultats
experimentals, que permetin estimar la fiabilitat dels valors finals.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA19Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204002/FÍSICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204114/VIROLOGIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA19 - Saber formular models d'ajustament de resultats experimentals a les funcions teòriques
fisicoquímiques.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA20Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204002/FÍSICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204114/VIROLOGIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA20 - Tenir un coneixement clar de les magnituds físiques, els sistemes d'unitats que s'amiden i
l'equivalència entre ells.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA21Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204002/FÍSICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204114/VIROLOGIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA21 - Utilitzar eines informàtiques per a fer el tractament estadístic de dades.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA22Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204002/FÍSICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204114/VIROLOGIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204221/EPIGENÈTICA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA22 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA23Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204002/FÍSICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204004/ESTADÍSTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204005/BIOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204007/GENÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204008/BIOQUÍMICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204114/VIROLOGIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204221/EPIGENÈTICA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA23 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA24Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204002/FÍSICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204005/BIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204007/GENÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204114/VIROLOGIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA24 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA25Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204002/FÍSICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204005/BIOLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204007/GENÈTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204114/VIROLOGIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204221/EPIGENÈTICA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA25 - Modelar processos biotecnològics, prenent les decisions pertinents durant el disseny en funció de
criteris de disseny (p. ex. dimensionant els equips).

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA26Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204002/FÍSICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204005/BIOLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204007/GENÈTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204114/VIROLOGIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA26 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA27Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204002/FÍSICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204114/VIROLOGIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA27 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA28Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204002/FÍSICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204005/BIOLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204007/GENÈTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204114/VIROLOGIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA28 - Ser capaç de calcular utilitzant eines quantitatives (equacions diferencials i programes de
resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes immobilitzats si existeixen
observacions experimentals adequades o predir el comportament de biocatalitzadros immobilitzats si
existeixen paràmetres cinètics.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A2Conèixer i aplicar de forma adequada les bases de la química general i química orgànica a les
biociències moleculars
RA1Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204114/VIROLOGIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA1 - Conèixer el model atòmic i l'estructura atòmica de la matèria.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Conèixer les bases de la Química nuclear.
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204114/VIROLOGIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA2 - Conèixer les bases de la Química nuclear.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204114/VIROLOGIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204221/EPIGENÈTICA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA3 - Conèixer les forces intermoleculars i la seva relació amb els estats d'agregació (compostos
moleculars).

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204114/VIROLOGIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA4 - Conèixer les propietats dels gasos i entendre el seu comportament.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204114/VIROLOGIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA5 - Conèixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica de sistemes en equilibri, i la
cinètica de les reaccions químiques.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204114/VIROLOGIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA6 - Identificar els elements de la taula periòdica i les variacions de les propietats periòdiques.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA7Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204114/VIROLOGIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA7 - Identificar els principals tipus de reaccions i dominar els càlculs estequiomètrics.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA8Reconèixer la nomenclatura i formulació química.
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204002/FÍSICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204005/BIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204007/GENÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204114/VIROLOGIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA8 - Reconèixer la nomenclatura i formulació química.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA9Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204002/FÍSICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204004/ESTADÍSTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204005/BIOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204007/GENÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204008/BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204114/VIROLOGIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204221/EPIGENÈTICA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA9 - Saber les bases de l'enllaç químic, inclosos tots els tipus (covalent, iònic i metàl·lic).

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA10Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204002/FÍSICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204004/ESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204005/BIOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204007/GENÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204008/BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204114/VIROLOGIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204221/EPIGENÈTICA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA10 - Conèixer l'estereoquímica dels compostos orgànics i la estereoselectivitat de les reaccions

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA11Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204114/VIROLOGIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA11 - Integrar els coneixements de la Enginyeria Bioquímical disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA12Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204002/FÍSICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204004/ESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204005/BIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204007/GENÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204008/BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204114/VIROLOGIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204221/EPIGENÈTICA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA12 - Conèixer l'estructura i la reactivitat dels grups funcionals més comuns

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA13Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204002/FÍSICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204004/ESTADÍSTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204005/BIOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204007/GENÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204008/BIOQUÍMICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204114/VIROLOGIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204221/EPIGENÈTICA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA13 - Ser capaç de relacionar els efectes esteroelectrònics amb l'estructura i la reactivitat de les
molècules orgàniques

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA14Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204002/FÍSICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204005/BIOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204007/GENÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204114/VIROLOGIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204221/EPIGENÈTICA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA14 - Conèixer l'estructura , funció i reactivitat dels productes naturals orgànics

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA15Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204002/FÍSICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204004/ESTADÍSTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204005/BIOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204007/GENÈTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204008/BIOQUÍMICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204114/VIROLOGIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204221/EPIGENÈTICA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA15 - Definir els principals tipus de bioreactors, descriure les seves caracterstiques bàsiques i
identificar les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics com per a
processos amb micoroorganismes. Identificar i descriure els elements necessaris per a portar a terme
el disseny d'un bireactor, tals com les equacions cinètiques més comunes i les equacions de
disseny. Analitzar els reactors ideals per a abordar el posterior desenvolupament de reactors reals

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA16Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204002/FÍSICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204004/ESTADÍSTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204005/BIOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204007/GENÈTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204008/BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204114/VIROLOGIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204221/EPIGENÈTICA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA16 - Conèixer i dissenyar de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria i en el flux de fluïds

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA17Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204002/FÍSICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204005/BIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204007/GENÈTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204114/VIROLOGIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA17 - Conèixer les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport per a posteriorment
estudiar la seva aplicació pràctica a operacions unitàries concretes.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA18Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204002/FÍSICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204004/ESTADÍSTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204005/BIOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204007/GENÈTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204008/BIOQUÍMICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204114/VIROLOGIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204221/EPIGENÈTICA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA18 - Conèixer els principals productes naturals d’ús industrial

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA19Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204002/FÍSICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204004/ESTADÍSTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204005/BIOLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204007/GENÈTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204008/BIOQUÍMICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204114/VIROLOGIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204221/EPIGENÈTICA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA19 - Conèixer el origen biogenètic dels productes naturals d’ús industrial

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA20Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204002/FÍSICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204004/ESTADÍSTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204005/BIOLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204007/GENÈTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204008/BIOQUÍMICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204114/VIROLOGIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204221/EPIGENÈTICA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA20 - Conèixer les transformacions químiques i o biotecnològiques bàsiques dels productes naturals
d’ús industrial

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA21Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204002/FÍSICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204005/BIOLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204007/GENÈTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204114/VIROLOGIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA21 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA22Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204002/FÍSICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204114/VIROLOGIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA22 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A3Tenir un bon coneixement de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la
seva regulació
RA1Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204002/FÍSICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204007/GENÈTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204114/VIROLOGIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA1 - Integrar els coneixements de termodinàmica i cinètica al disseny de processos biotecnològics i
obtenir dades per a aquest disseny al laboratori i la bibliografia.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204002/FÍSICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204114/VIROLOGIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204221/EPIGENÈTICA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA2 - Saber interpretar les dades d'evolució temporal de sistemes químics i extreure paràmetres
cinètics

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204002/FÍSICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204114/VIROLOGIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204221/EPIGENÈTICA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA3 - Saber les propietats generals dels enzims, la seva nomenclatura i classificació, les estratègies
de la seva purificació, i els principis bàsics de la cinètica i catàlisi enzimàtica

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204002/FÍSICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204114/VIROLOGIA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204221/EPIGENÈTICA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA4 - Descriure els principals enzims i el seu paper en els principals sectors del món industrial

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204002/FÍSICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204114/VIROLOGIA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA5 - Descriure les principals tècniques utilitzades per la producció, aplicació i el disseny d'enzims.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204114/VIROLOGIA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA6 - Realitzar una activitat tutelada en empreses i institucions en relació als objectius professionals
de la titulació en col · laboració amb els objectius de la institució / empresa que l'acull.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA7Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204002/FÍSICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204005/BIOLOGIA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204007/GENÈTICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204114/VIROLOGIA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA7 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A4Conèixer i comprendre de forma integrada els organismes a nivell molecular, cel•lular i
metabòlic
RA1Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn

    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204001/MATEMÀTIQUES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204002/FÍSICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204004/ESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204005/BIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204007/GENÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204008/BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204106/ENZIMOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204112/MICROBIOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204109/IMMUNOLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204114/VIROLOGIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204221/EPIGENÈTICA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA1 - Comprendre la manera que els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn


19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204002/FÍSICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204005/BIOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204007/GENÈTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204114/VIROLOGIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA2 - Comprendre les bases citològiques de l'herència en procariotes i eucariotes.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204002/FÍSICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204005/BIOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204007/GENÈTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204114/VIROLOGIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204221/EPIGENÈTICA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA3 - Conèixer l'estructura i funció dels diversos tipus de biomolècules i macromolècules.

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204002/FÍSICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204005/BIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204007/GENÈTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204114/VIROLOGIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204221/EPIGENÈTICA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA4 - Conèixer l'estructura i funcionament a nivell molecular dels diferents sistemes biològics

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204002/FÍSICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204004/ESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204005/BIOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204007/GENÈTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204008/BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204106/ENZIMOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204107/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204108/BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204111/TERMODINÀMICA I CINÈTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204112/MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204115/CULTIUS CEL·LULARS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204116/QUÍMICA ANALÍTICA I INSTRUMENTAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204118/ENGINYERIA BIOQUÍMICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204104/TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204105/BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204109/IMMUNOLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204110/METABOLISME DE MICROORGANISMES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204113/GENÈTICA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204117/TECNOLOGIA DEL ADN RECOMBINAT
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204119/ENGINYERIA DE BIOREACTORS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204120/PROCESSOS DE SEPARACIÓ I PURIFICACIÓ
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204121/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MICROBIANA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204122/BIOTECNOLOGIA MOLECULAR ANIMAL I VEGETAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204123/ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204114/VIROLOGIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204124/ASPECTES LEGALS, SOCIALS I COMUNICATIUS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204125/PROCESSOS I PRODUCTES BIOTECNOLÒGIS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204206/VACUNES I FÀRMACS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204207/IMMUNOLOGIA CLÍNICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204208/PRODUCTES NATURALS D'INTERÈS INDUSTRIAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204209/PATOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204210/TERÀPIA GÈNICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204211/ENGINYERIA DE TEIXITS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204212/BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204213/BIOTECNOLOGIA ENOLÒGICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204214/CARACTERITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ORGANISMES VEGETALS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204215/ALIMENTS TRANSGÈNICS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204216/CONTROL MICROBIOLÒGIC EN INDÚSTRIES BIOTECNOLÒGIQUES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204217/ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204218/DES DELS ORGANISMES MODEL A LA BIOLOGIA HUMANA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204220/GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204221/EPIGENÈTICA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204222/ENGINYERIA DE PROTEÏNES
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204224/BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204225/EXPERIMENTACIÓ EN MICROBIOLOGIA DE FERMENTACIONS
    RA5 - Conèixer la utilitat dels diferents tipus de microscopis òptics i electrònics

19204226/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204001/MATEMÀTIQUES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204002/FÍSICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204003/QUÍMICA GENERAL
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204004/ESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204005/BIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204006/BIOLOGIA CEL·LULAR
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204007/GENÈTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204008/BIOQUÍMICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204101/QUÍMICA ORGÀNICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204102/EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204103/BIOINFORMÀTICA
    RA6 - Conèixer les característiques estructurals, la classificació i nomenclatura de les principals
biomolècules i les seves principals funcions.

19204106/ENZIMOLOGIA