2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMISTRY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, exercises in the classroom
A1
B6
C3
C4
Es valorarà la correcta aplicació dels continguts explicats a classe en la ressolució de forma correcta i raonada de qüestions i problemes. 8%
Debates
A1
Es valorarà:
- com s'apliquen els coneixements explicats a la classe magistral
- la discussió, amb base científica, sobre qüestions concretes relacionades amb temes de l'assignatura
2%
Short-answer objective tests
A1
Es valorarà la correcta aplicació dels continguts explicats a classe en la ressolució de forma correcta i raonada de qüestions i problemes. A la primera convocatòria es realitzaran un total de 4 proves de preguntes curtes al llarg de l'assignatura 90% (per les 4 proves)
Others  
 
Other comments and second call

Primera convocatòria: Les proves de preguntes curtes correspondran a quatre controls que es realitzaran al llarg de l'assignatura.
Segona convocatòria
: els quatre controls, els debats i els exercicis seran substituits per una prova única, que correspondrà al 100% de la nota final.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

${1}iLa realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora. ${1}i