2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) OENOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS II Code 19224110
Study programme
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Analytical Chemistry and Organic Chemistry
Coordinator
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
E-mail laura.acena@urv.cat
montserrat.mestres@urv.cat
daniel.schorn@urv.cat
Lecturers
ACEÑA MUÑOZ, LAURA
MESTRES SOLÉ, MARIA MONTSERRAT
SCHORN GARCÍA, DANIEL
Web
Relevant information DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA.-

Aquesta assignatura és continuïtat de l'Anàlisi Química Enològica I de manera que, un cop assentats els fonaments de les tècniques d'anàlisi i de l'ús de l'utillatge del laboratori enològica s'estudien els mètodes generals d'anàlisi dels principals components químics del vi, tot posant una especial atenció en l'aspecte pràctic d'aquests. Amb això es pretén que l'alumne aprengui no tan sols a interpretar un protocol d'anàlisi enològica sinó que aconsegueixi també obtenir una visió àmplia dels paràmetres analítics emprats en l'enologia i la seva utilitat en la resolució de problemes enològics.


EXCEPCIONALITAT CURS 20-21.- En el cas d’emergència sanitària que requereixi confinar la població o que impliqui restriccions de mobilitat durant aquest curs, es procurarà adaptar l'activitat docent i l'avaluació. Si es produeix aquesta situació, s'informarà d'aquestes adaptacions a l’espai Moodle de cada assignatura. 
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.