2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  VITICULTURE I
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
C3
C4
presentació power point i escrit resumit d'un article 10
Mixed tests
A3
B2
preguntes curtess i interpretació de gràfics 70
Others  

fòrums de pràctiques de camp

20
 
Other comments and second call

En primera convocatòria, sigui teoria o activitat pràctica la nota mínima per fer mitjana és 4,5.

S'avaluen teoria i pràctiques en dues proves diferenciades.

En relació a l'article, s'avalua la presentació oral i el power point escrit

La nota de teoria ha de ser com a mínim 5, en segona convocatòria.

Prohibits tipex

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.