2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  SENSORY EVALUATION II
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A9
B2
C4
Presencialitat 15%
Personal tuition
B2
Actitut 5%
Mixed tests
A9
B2
Problemes de tipus test i preguntes curtes 35%
Practical tests
A9
B2
C4
Resolució de problemes de tasts 45%
Others  
 
Other comments and second call

Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció de consentiment exprés del professor.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluadora d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluadora. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.