2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
 
 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  QUALITY MANAGEMENT AND SAFETY IN THE WINE INDUSTRY
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Introducció La industría vitivinícola en el segle XXI. Normativa i legislació alimentària i normativa i legislació específica del vi. Introducció a la qualitat alimentària.
Tema 2. La Qualitat Definició. Antecedents històrics. Característiques de la qualitat. Qualitat i conformitat. Paràmetres de la qualitat. La gestió de la qualitat. Control de qualitat. Assegurament de la qualitat. Millora de la qualitat.
Tema 3. Organitzacions i entitats relacionades amb la qualitat Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial. L'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). L'Associació Espanyola per a la Qualitat (AEC). El Comitè Europeu de Normalització (CEN). L'Organització Internacional de Normalització (ISO). La qualitat a Internet.
Tema 4. La qualitat del producte Protecció de la genuïnitat i la qualitat del vi i dels productes relacionats. Objectius. Legislació alimentària. Denominacions d'origen, IGP, vins de la terra i vins de taula. La gestió de la prevenció
Tema 5. La traçabilitat Implementació de la traçabilitat en l'empresa. Sistemes de traçabilitat i identificació. Legislació aplicable.
Tema 6. Sistema de gestió de la seguretat alimentària Introducció al sistema APPCC: El sistema d'APPCC. Origen i objectius. Normativa i legislació aplicable. Glossari de termes i conceptes bàsics.
Tema 7. Implantació i manteniment del sistema APPCC Accions necessàries per a la implantació del sistema APPCC. Documentació i registres del sistema APPCC. Verificació del sistema APPCC. Objectius i beneficis. Desenvolupament de les auditories. Avantatges i limitacions del sistema APPCC. Sistemes de gestió de la qualitat
Tema 8. Gestió de la qualitat Introducció: Fonaments de la Gestió de la Qualitat. L'estandardització de la qualitat: sistemes de gestió de la qualitat. Terminologia de la qualitat. Normes de qualitat. Guies d'ajuda per a la implantació de les normes / sistemes de qualitat. El procés de certificació: documentar, implantar i auditar.

Normes UNE-EN-ISO 9000 de gestió de la qualitat:
Models de gestió de la qualitat. Termes i definicions. Implantació del sistema de qualitat. Requisits generals de la documentació. El manual de qualitat. La identificació de processos i les seves interaccions. Eines de suport a la gestió de la qualitat i mètodes d'obtenció de dades per a la millora del sistema de qualitat en l'empresa

Certificació:
Objectius i tipus. Procediment de certificació: diagrama de flux. Informació preliminar. Sol.licitud de certificació. Auditoria de sistemes de qualitat. Funcionament i acreditació de les entitats de certificació de sistemes de qualitat: norma EN 45012.
Tema 9. Protocols específics de qualitat per al sector agroalimentari EUREP-GAP. BRC (British Retail Council), IFS (International Food Standard), ISO 22.000, Q turística.
Tema 10. Laboratoris d'assaig i calibració Definició de termes. Implantació de sistemes de qualitat en laboratoris d'assaig i calibratge (Norma EN ISO 17025). La sistemàtica analítica en l'acreditació. El control intern de la qualitat: gràfics de control. Bones Pràctiques de Laboratori. Acreditació dels laboratoris.
Tema 11. Combinació dels sistemes APPCC i de gestió de la qualitat Similituds i diferències. Utilització del sistema de gestió de la qualitat per gestionar el sistema APPCC. Beneficis del sistema combinat. El concepte de qualitat total. Paper dels consumidors.
Tema 12. La gestió mediambiental Concepte. Objectius. Antecedents. Política mediambiental. La família de normes ISO 14000. Requeriments de l'estàndard ISO 14001. Implantació i funcionament de l'estàndard ISO 14001. Certificació ISO 14001. Reglament EMAS 761/01. Integració amb un sistema de qualitat ISO 9000