2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  DATA ANALYSIS TOOLS FOR THE AGRIFOOD LABORATORY
   Contents
Topic Sub-topic
Introducció. Documentació de referència
Estadística bàsica per al laboratori d'anàlisi Proves d'hipòtesi
Anàlisi de la variància
Regressió lineal
Paràmetres de qualitat en anàlisi química Exactitud: veracitat i precisió
Selectivitat
Sensibilitat
Límits de detecció i quantificació
Linealitat
Robustesa
Validació de mètodes analítics Validació interna
Validació externa: exercicis interlaboratori
Càlcul de la incertesa de resultats analítics
Big data en anàlisi agroalimentària.
Tractament i anàlisi de dades multivariants
Tècniques de representació
Tècniques de classificació
Tècniques de predicció