2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Oenology
A A 
english 
Bachelor's Degree in Oenology (2014)
 Subjects
  TOOLS FOR ENTREPRENEURSHIP
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
CT6
A l'última sessió els equips exposaran el resultat final del projecte emprenedor desenvolupat en les diferents sessions del curs. La nota final sorgirà de combinar els següents aspectes:
Valoració individual de cada estudiant (es tindran en compte les faltes d'assistència no justificades adequadament)
Valoració per part de la resta de membres del grup de treball
Valoració per part d'un tribunal format per 3 professors de l'assignatura
100%
Others  
 
Other comments and second call

Cas que algun estudiant no hagi superat l'assignatura en primera convocatòria, haurà de presentar per escrit la seva proposta de projecte emprenedor on exposi clarament les diferents parts treballades durant el curs.