2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Grau d'Enologia (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Aplicar coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i biologia a l'enologia
  A2 Aplicar de manera integrada coneixements bàsics a nivell molecular, cel · lular i metabòlic en microorganismes així com en plantes
  A3 Controlar el sistema productiu de la matèria primera amb criteris de qualitat i seguint els imperatius reglamentaris integrant els coneixements d'edafologia, climatologia i viticultura
  A4 Participar en la programació i disseny de noves instal · lacions vitivinícoles o modificacions de les existents
  A5 Participar en programes d'innovació vitivinícola
  A6 Controlar la transformació del raïm en vi en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris tant nacionals i estatals com internacionals i higiènics. Dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
  A7 Administrar i dirigir el conjunt d'activitats relacionades amb el control de qualitat d'una empresa vitivinícola
  A8 Gestionar una empresa vitivinícola sota criteris de sostenibilitat econòmica
  A9 Donar resposta a problemes vitivinícoles concrets mitjançant la metodologia d'anàlisi adequada i saber interpretar els resultats
  A10 Integrar els aspectes històrics, geogràfics, socials i sanitaris en l'àmbit de l'enologia i la viticultura
  A11 Dissenyar un pla de màrqueting en l'àmbit vitivinícola.
  A12 Elaborar les diferents tipologies de vins escumosos i altres begudes fermentades
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç.
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5 Comunicació escrita. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT5 Comunicació oral. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT6 Gestionar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears