2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Begudes Fermentades (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Aprofundir en els processos químics, bioquímics i tecnològics, així com en els últims avenços cientificotècnics, que intervenen en l'elaboració de begudes fermentades, des de la matèria primera al producte final
  A2 Identificar els diferents tipus de begudes fermentades amb la matèria primera i el mètode d'elaboració, i relacionar-lo amb les característiques sensorials del producte final
  A3 Aprofundir en l'estudi dels microorganismes implicats en l'elaboració de begudes fermentades, tant positius com alteradors, analitzant els últims avenços científics, i comprenent la influència que tenen sobre les propietats del producte final.
  A4 Tenir coneixements sobre legislació, qualitat i seguretat alimentària, entendre’ls i aplicar-los en el context d'elaboració de begudes fermentades.
  A5 Interpretar i extreure informació útil a partir de dades obtingudes en el context de l'elaboració de begudes fermentades, utilitzant de manera adequada les eines d'anàlisi estadística, quimiomètric i de tractament gràfic de dades
  A6 Valorar, incorporar i gestionar eficaçment les noves eines de sostenibilitat ambiental i d'anàlisi de cicle de vida a la producció de begudes fermentades
  A7 Planificar, dissenyar i elaborar un projecte relacionat amb l'elaboració de begudes fermentades, ja sigui en un àmbit científic / investigador, com tecnològic
  A8 Participar, aprofundir i intervenir en el conjunt de les activitats i decisions d'una empresa d'elaboració de begudes fermentades, o en un projecte d'investigació enològica, aplicant els coneixements adquirits en un context multidisciplinari
  A9 Gestionar la informació i el coneixement utilitzant bibliografia cientificotècnica en el camp de la ciència i la tecnologia d'aliments
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d'estudi.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
  B7 Sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.