2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Enologia
A A 
català 
Begudes Fermentades (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Aprofundir en els processos químics, bioquímics i tecnològics, així com en els últims avenços cientificotècnics, que intervenen en l'elaboració de begudes fermentades, des de la matèria primera al producte final
  A2 Identificar els diferents tipus de begudes fermentades amb la matèria primera i el mètode d'elaboració, i relacionar-lo amb les característiques sensorials del producte final
  A3 Aprofundir en l'estudi dels microorganismes implicats en l'elaboració de begudes fermentades, tant positius com alteradors, analitzant els últims avenços científics, i comprenent la influència que tenen sobre les propietats del producte final.
  A4 Tenir coneixements sobre legislació, qualitat i seguretat alimentària, entendre’ls i aplicar-los en el context d'elaboració de begudes fermentades.
  A5 Interpretar i extreure informació útil a partir de dades obtingudes en el context de l'elaboració de begudes fermentades, utilitzant de manera adequada les eines d'anàlisi estadística, quimiomètric i de tractament gràfic de dades
  A6 Valorar, incorporar i gestionar eficaçment les noves eines de sostenibilitat ambiental i d'anàlisi de cicle de vida a la producció de begudes fermentades
  A7 Planificar, dissenyar i elaborar un projecte relacionat amb l'elaboració de begudes fermentades, ja sigui en un àmbit científic / investigador, com tecnològic
  A8 Participar, aprofundir i intervenir en el conjunt de les activitats i decisions d'una empresa d'elaboració de begudes fermentades, o en un projecte d'investigació enològica, aplicant els coneixements adquirits en un context multidisciplinari
  A9 Gestionar la informació i el coneixement utilitzant bibliografia cientificotècnica en el camp de la ciència i la tecnologia d'aliments
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional. (Carreer development)
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències NuclearsAclariments al model de competències

El model de competències de la URV s’ha actualitzat. El nou model consta de les competències específiques pròpies de cada titulació i les competències transversals comunes a totes les titulacions de la URV (que substitueixen les antigues transversals i nuclears).

En aquesta pàgina es veuen les competències específiques i transversals vigents en aquesta titulació. Tot i que també estan llistades les competències nuclears, aquestes no tenen vigència perquè estan integrades dins de les competències transversals.