2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
english 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Free credits

CodeNamePeriodTypeCredits
17101012 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I First
Troncal 4.5
17101006 CENTRALS ELÈCTRIQUES I First
Troncal 6
17091015 SISTEMES MECÀNICS First
Troncal 6
17111013 FONAMENTS DE TELEMÀTICA First
Troncal 6
17091009 ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA First
Troncal 7.5
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ First
Compulsory 6
17091103 TEORIA DE CIRCUITS I First
Compulsory 4.5
17091012 INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA First
Troncal 9
17101212 MANTENIMENT INDUSTRIAL First
Optional 4.5
17101211 SISTEMES AUTOMÀTICS First
Optional 4.5
17101214 LUMINOTÈCNIA First
Optional 4.5
17091105 INFORMÀTICA INDUSTRIAL I First
Compulsory 4.5
17111009 ELECTRÒNICA DIGITAL First
Troncal 6
17111102 CIRCUITS I SISTEMES First
Compulsory 6
17071005 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES First
Troncal 4.5
278317 ESTRATEGIES DE RESOLUCIO DE PROBLEMES. ELEMENTAL, DOCTOR WATSON First
4.5
278481 BASES METODOLOGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT First
4.5
278553 INTRODUCCIO A LA COOPERACIO INTERNACIONAL First
4.5
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT First
Second
4.5
11091001 DIDÀCTICA GENERAL I First
Troncal 4.5
11091004 TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D'EDUCACIÓ First
Troncal 4.5
11091010 BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL First
Troncal 4.5
11091016 ASPECTES DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL First
Troncal 6
11091205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA First
Optional 4.5
11091222 EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL First
Optional 4.5
11111101 TALLER DE MANUALITZACIONS First
Compulsory 4.5
11141035 LINGÜÍSTICA (FRANCÈS) First
Troncal 4.5
11161002 HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA First
Troncal 6
11161007 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA First
Troncal 6
11161012 PSICOLOGIA DE LA PERSONALITAT First
Troncal 4.5
11161104 ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES First
Compulsory 4.5
12081005 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081007 HISTÒRIA MEDIEVAL DE LA CORONA D'ARAGÓ First
Troncal 6
12081008 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081010 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ First
Troncal 6
12081011 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL I First
Troncal 6
12081101 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS I: DEL NEOLÍTIC AL FEUDALISME First
Compulsory 6
12081104 ART MEDIEVAL I First
Compulsory 6
12081108 GEOGRAFIA HUMANA I: POBLACIÓ First
Compulsory 6
12081110 GEOGRAFIA D'EUROPA I: EUROPA NÒRDICA. CENTRAL I ORIENTAL First
Compulsory 6
12082015 EL MÓN ACTUAL I First
Troncal 6
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA First
Troncal 6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I First
Troncal 6
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I First
Troncal 6
12082239 HISTÒRIA DE GRÈCIA First
Optional 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA First
Optional 6
12083207 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I First
Optional 6
12083216 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I First
Optional 6
12091001 GEOGRAFIA FÍSICA I. GEOMORFOLOGIA First
Troncal 6
12091005 CARTOGRAFIA I. CARTOGRAFIA GENERAL First
Troncal 6
12091110 GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT First
Compulsory 6
12091202 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I First
Optional 6
12092011 GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA First
Troncal 6
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL First
Compulsory 6
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL First
Optional 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA First
Optional 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA First
Troncal 6
12102008 ANTROPOLOGIA POLÍTICA First
Troncal 6
12102201 ANTROPOLOGIA First
Optional 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR First
Optional 6
12121014 LLENGUA I LITERATURA GREGA I First
Troncal 6
12121102 LLATÍ VULGAR First
Compulsory 6
12121115 LITERATURA GREGA First
Compulsory 6
12121117 LITERATURA LLATINA First
Compulsory 6
12121208 MITOLOGIA CLÀSSICA First
Optional 6
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS First
Optional 6
12122221 FOLKLORE NARRATIU CATALÀ First
Optional 6
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL First
Optional 6
12131010 LLENGUA FRANCESA I First
Troncal 6
12131106 LLENGUA FRANCESA II First
Compulsory 6
12141008 LLENGUA ALEMANYA I First
Troncal 6
13013215 QUÍMICA DE POLÍMERS First
Optional 4.5
15051012 SOCIOLOGIA First
Troncal 7.5
15051013 ANTROPOLOGIA First
Troncal 6
15051202 ELEMENTS D'ECONOMIA First
Optional 4.5
15051203 TREBALL SOCIAL I TERCERA EDAT First
Optional 4.5
15051208 TREBALL SOCIAL I DROGODEPENDÈNCIES First
Optional 4.5
15051210 TREBALL SOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA First
Optional 4.5
15051212 GESTIÓ I DIRECCIÓ DE CENTRES First
Optional 4.5
15061014 HISTÒRIA SOCIAL I POLÍTICA CONTEMPORÀNIA First
Troncal 6
15061213 MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS First
Optional 4.5
15061216 TÈCNIQUES DE SELECCIÓ First
Optional 4.5
15071015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL First
Troncal 7.5
15071018 TEORIA DEL DRET First
Troncal 6
15071101 CIÈNCIA POLÍTICA First
Compulsory 4.5
15072228 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA First
Optional 4.5
15072229 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA First
Optional 4.5
15072240 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC First
Optional 4.5
15072241 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL First
Optional 4.5
16051001 ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS First
Troncal 6
16051011 ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL First
Troncal 6
16051101 MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES First
Compulsory 6
16061007 HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL First
Troncal 6
16061010 INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA First
Troncal 6
16061101 ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES First
Compulsory 6
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ First
Compulsory 4.5
19031204 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS First
Optional 6
19031215 PRODUCTES LÀCTICS First
Optional 6
19031241 CONSERVACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS First
Optional 4.5
20011204 BIOQUÍMICA First
Optional 6
20011207 TÈCNIQUES DE PROGRAMACIÓ I COMPUTACIÓ A L'ENGINYERIA First
Optional 4.5
21011004 DRET APLICAT AL SECTOR TURÍSTIC First
Troncal 6
21011005 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS First
Troncal 6
21011011 ESTRUCTURA DE MERCATS First
Troncal 6
21011014 MÀRQUETING TURÍSTIC First
Troncal 6
21011103 GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES I D'OCI First
Compulsory 6
21011104 SOCIOLOGIA DEL TURISME I D'OCI First
Compulsory 6
21011203 TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT First
Optional 6
21011213 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN HOTELERIA First
Optional 6
21011215 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGES First
Optional 6
21011217 GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS First
Optional 6
21011218 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN INSTAL·LACIONS D'OCI First
Optional 6
21011220 DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS First
Optional 6
12121205 ANÀLISI DE TEXTOS LITERARIS CATALANS First
Optional 6
12122224 INTRODUCCIÓ ALS LLENGUATGES ESCÈNICS First
Optional 6
12132241 FILOSOFIA DEL LLENGUATGE First
Optional 6
12132223 USOS I REGISTRES DE L'ESPANYOL First
Optional 6
12091203 GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNIÓ EUROPEA First
Optional 6
12082243 RELIGIOSITAT MEDIEVAL First
Optional 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL First
Optional 6
278606 THE SPANISH CIVIL WAR First
6
278284 CREACIO D'EMPRESES First
Second
3
278607 ESTRATEGIES PER A LA COMUNICACIO ORAL I ESCRITA First
Second
3
17101215 SEGURETAT I LEGALITZACIÓ ELÈCTRICA Second
Optional 4.5
17091104 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DIGITALS Second
Compulsory 6
17101204 COGENERACIÓ Second
Optional 4.5
17111201 TRANSMISSIÓ DE MULTIMÈDIA Second
Optional 4.5
17071205 SISTEMES OBERTS Second
Optional 6
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Second
Optional 6
17101007 CENTRALS ELÈCTRIQUES II Second
Troncal 6
17101210 AMPLIACIÓ D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES Second
Optional 4.5
17101019 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Second
Troncal 6
17101016 MATERIALS ELÈCTRICS I MAGNÈTICS Second
Troncal 4.5
17101013 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES II Second
Troncal 4.5
17012204 CRIPTOLOGIA Second
Optional 6
17091007 AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL Second
Troncal 9
17091207 ENGINYERIA D'EQUIPS ELECTRÒNICS Second
Optional 6
17091013 REGULACIÓ AUTOMÀTICA Second
Troncal 9
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Second
Optional 4.5
17071006 ESTRUCTURA DE DADES Second
Troncal 7.5
278480 APLICACIO INTERDISCIPLINARIA DE L'EDUCACIO PER LA SALUT A LA COMUNITAT Second
4.5
278582 CIUTADANIA, IMMIGRACIO I MULTICULTURALITAT Second
4.5
11091007 DIDÀCTICA GENERAL II Second
Troncal 4.5
11091011 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Second
Troncal 4.5
11091012 PSICOLOGIA DE L´EDUCACIÓ Second
Troncal 4.5
11091013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Second
Troncal 4.5
11091019 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA DEFICIÈNCIA MENTAL Second
Troncal 4.5
11091024 EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEVA DIDÀCTICA Second
Troncal 4.5
11091206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Second
Optional 4.5
11111008 DESENVOLUPAMENT DE L'EXPRESSIÓ PLÀSTICA I LA SEVA DIDÀCTICA Second
Troncal 6
11111104 MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Second
Compulsory 6
11141029 FONÈTICA (FRANCÈS) Second
Troncal 4.5
11141031 LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÈS) Second
Troncal 4.5
11141037 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA I (FRANCÈS) Second
Troncal 4.5
11141039 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA II (FRANCÈS) Second
Troncal 4.5
11141041 LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Second
Troncal 4.5
11161006 MOTIVACIÓ I EMOCIÓ Second
Troncal 6
11161013 PSICOLOGIA DIFERENCIAL Second
Troncal 4.5
11161101 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT Second
Compulsory 4.5
11161103 DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU Second
Compulsory 4.5
11161108 TEORÍES I SISTEMES CONTEMPORANIS EN PSICOLOGIA Second
Compulsory 4.5
11161225 EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÉS Second
Optional 6
11161232 PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES Second
Optional 6
12073221 ART I RELIGIÓ Second
Optional 6
12081006 HISTÒRIA MEDIEVAL UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081009 HISTÒRIA MODERNA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081012 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Second
Troncal 6
12081013 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA Second
Troncal 6
12081102 HISTÒRIA DE LES FORMACIONS SOCIALS II: DEL MERCANTILISME A LA GLOBALITZ. Second
Compulsory 6
12081105 ART MEDIEVAL II Second
Compulsory 6
12081109 GEOGRAFIA HUMANA II: GEOGRAFIA ECONÒMICA Second
Compulsory 6
12081111 GEOGRAFIA D'EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Second
Compulsory 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Second
Troncal 6
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Second
Troncal 6
12082250 LES DONES EN L'EDAT MITJA Second
Optional 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Second
Optional 6
12083205 ORÍGENS I EXPANSIÓ DELS HUMANS ANATÒMICAMENT MODERNS Second
Optional 6
12083206 HISTÒRIA ANTIGA D'ESPANYA Second
Optional 6
12083208 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA II Second
Optional 6
12083217 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA II Second
Optional 6
12091006 CARTOGRAFIA II. CARTOGRAFIA TEMÀTICA Second
Troncal 6
12091010 GEOGRAFIA D'EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Second
Troncal 6
12091105 GEOGRAFIA RURAL Second
Compulsory 6
12091204 GEOGRAFIA DELS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS Second
Optional 6
12091205 HIDROGEOGRAFIA Second
Optional 6
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Second
Optional 6
12091207 FOTOINTERPRETACIÓ Second
Optional 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Second
Compulsory 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Second
Compulsory 6
12092221 CLIMATOLOGIA URBANA I DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA Second
Optional 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Second
Optional 6
12102225 INTERCULTURALITAT I RELIGIÓ Second
Optional 6
12121015 LLENGUA I LITERATURA GREGA II Second
Troncal 6
12121116 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Second
Compulsory 6
12121118 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Second
Compulsory 6
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Second
Optional 6
12122225 CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA Second
Optional 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Second
Optional 6
12132119 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Second
Compulsory 6
12141104 LLENGUA ALEMANYA II Second
Compulsory 6
12142221 LITERATURA D'IRLANDA Second
Optional 6
13011022 QUÍMICA INORGÀNICA II Second
Troncal 4.5
13012232 AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT Second
Optional 3
13013239 QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL Second
Optional 3
15051204 TREBALL SOCIAL I DISCAPACITATS Second
Optional 4.5
15051205 PSICOSOCIOLOGIA I DINÀMICA DE GRUPS Second
Optional 4.5
15051206 TREBALL SOCIAL I MARGINACIÓ Second
Optional 4.5
15051207 INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL Second
Optional 4.5
15051209 JUSTÍCIA PENAL JUVENIL Second
Optional 4.5
15051211 SOCIOLOGIA DE LA JOVENTUT Second
Optional 4.5
15061024 SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS Second
Troncal 6
15061208 DRET SOCIETARI Second
Optional 4.5
15071006 DRET CONSTITUCIONAL I Second
Troncal 7.5
15073221 SOCIOLOGIA DEL DRET Second
Optional 4.5
16041208 DRET DEL TREBALL Second
Optional 6
16051014 INFORMÀTICA APLICADA A LA GESTIÓ DE L'EMPRESA Second
Troncal 6
16051201 COMPTABILITAT SECTORIAL Second
Optional 6
16051203 DRET DE SOCIETATS Second
Optional 6
16051205 e-COMERCE Second
Optional 6
16061008 HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA Second
Troncal 6
16061207 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Second
Optional 6
18031216 INFERMERIA I SALUT LABORAL Second
Optional 4.5
19031203 ANÀLISI DELS ALIMENTS Second
Optional 6
19031205 INTRODUCCIÓ A LA VITICULTURA Second
Optional 6
19031206 ARBORICULTURA MEDITERRÀNIA Second
Optional 6
19031247 LA QUALITAT EN ELS LABORATORIS AGROALIMENTARIS Second
Optional 4.5
20011208 TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ A L'ENGINYERIA Second
Optional 3
20011209 MÈTODES MATEMÀTICS A L'ENGINYERIA Second
Optional 6
20012201 RESISTÈNCIA DE MATERIALS INDUSTRIALS Second
Optional 6
20031002 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II Second
Troncal 6
20031010 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I Second
Troncal 6
21011003 LEGISLACIÓ TURÍSTICA Second
Troncal 6
21011006 PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS Second
Troncal 6
21011009 OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ Second
Troncal 6
21011010 PATRIMONI CULTURAL Second
Troncal 6
21011101 ECONOMIA DEL TURISME Second
Compulsory 6
21011205 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ Second
Optional 6
21011209 NOVES FORMES DE TURISME Second
Optional 6
21011212 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN RESTAURACIÓ Second
Optional 6
21011214 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA Second
Optional 6
21011216 ORGANITZACIÓ DE VIATGES Second
Optional 6
21011219 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES Second
Optional 6
12122213 USOS I REGISTRES DE LA LLENGUA CATALANA Second
Optional 6
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Second
Optional 6
12083222 HISTÒRIA SOCIAL CONTEMPORÀNIA Second
Optional 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Second
Optional 6
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Second
Optional 6
11141033 MORFOSINTAXI I SEMÀNTICA (FRANCÈS) Annual
Troncal 9
11161003 PSICOESTADÍSTICA Annual
Troncal 12
11161005 PERCEPCIÓ I ATENCIÓ Annual
Troncal 9
11161008 FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA Annual
Troncal 9
11161009 PSICOLOGIA FISIOLÒGICA Annual
Troncal 9
11161010 PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Annual
Troncal 9
12082014 ARQUEOLOGIA Annual
Troncal 9
12082017 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA Annual
Troncal 9
12121003 LLATÍ Annual
Troncal 12