2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d`Enginyeria Química
A A 
català 
Enginyeria Tècnica Industrial especialitat en Química Industrial (1993)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears