2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  QUÍMICA I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a la enginyeria.
Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de formació de gasos.
Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus compostos.
Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models atòmics i d’enllaç químic.
 A1.2 Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics explicats a l'aula.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa