2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A1.1
A1.3
A2.1
A4.10
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 15%
Pruebas prácticas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Discussió i resolució d’un problema obert, que pot ser individual o en grup 15%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Es realitzaran 2 proves curtes individuals d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Es realitzaran 2 proves curtes individuals d'una hora de durada durant el semestre per controlar l'avançament de l’alumne, amb qüestions conceptuals i/o problemes 15%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final del curs es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 40%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 3.5.
Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 70% de la nota. El 30% restant vindrà de l'avaluació continuada: 15% de la resolució de problemes a l'aula i 15% de la resolució d'un problema obert.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

-->