2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Problem solving, classroom exercises
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 10%
Laboratory practicals
A1.1
A1.2
B1.1
Avaluació dels informes de pràctiques: L'alumne haurà d'analitzar els resultats de l'experimentació i presentarà les conclusions en un informe de cada pràctica (a realitzar en grup), que seran avaluats, junt amb la bona praxis de la llibreta de laboratori i l'actitud al laboratori.
Presentació i defensa dels resultats de l'experimentació obtinguts pel grup, i resposta a preguntes en una discussió posterior dels resultats
15%
Practical tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Discussió i resolució d’un problema obert, que pot ser individual o en grup 15%
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la primera part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 25%
Mixed tests
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la segona part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 35%
Others  
 
Other comments and second call

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 4.

Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 60% de la nota. El 40% restant vindrà de l'avaluació continuada: 10% de la resolució de problemes a l'aula, 15% de la resolució d'un problema obert i 15% de la realització de les pràctiques de laboratori.

Les pràctiques de laboratori es realitzaran en horari de tarda, a determinar a l'inici del curs.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.