2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  MANAGEMENT AND VALUATION OF AGRIBUSINESS BY-PRODUCTS
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes agroindustrials.
 A2.1 Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.
 A5.8 Coneix el concepte de valorització de subproductes i identifica les tipologies de producte final i les seves aplicacions.
Diferencia les tecnologies aplicades a la valorització de subproductes alimentaris.
Distingeix els subproductes de les principals indústries agroalimentàries.
Type B Code Learning outcomes
 B4.1 Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.
 B4.4 Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.
Fa aportacions significatives o certes innovacions.
 B5.3 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles riscos i avantatges de cadascuna d'elles.
Elabora una estratègia per a resoldre el problema.
Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i informació objectiva disponible.
Type C Code Learning outcomes