2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A1.1
A2.1
A5.8
B4.1
B4.4
B5.3
L'estudiant ha de donar resposta al cas pràctic plantejat, plasmant de manera pràctica els coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura 25%
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A2.1
A5.8
Proves que inclouen preguntes directes sobre un aspecte concret. L'estudiant ha de respondre de manera directa mitjançant els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l'estudiant és breu. 30%
Proves pràctiques
A1.1
A2.1
A5.8
B4.1
B4.4
B5.3
Encàrrec de disseny d’una planta de procés (API) o activitat alternativa per estudiants GEBA. Important alumnat que cursa el GTBA: no aplica el 15% de la nota procedent de l'API o de l'activitat alternativa sinó que serà un supòsit pràctic de gestió de residus. 15%
Proves de desenvolupament
A1.1
A2.1
A5.8
Proves que inclouen preguntes obertes sobre un tema. L'estudiant ha de desenvolupar, relacionar, organitzar i presentar els coneixements que té sobre la matèria. La resposta que dóna l'estudiant és extensa. 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

ADAPTACIÓ DE L'AVALUACIÓ PEL CURS 2020-21:

Avaluació continuada:

Es manté un 60% de la nota corresponent a proves objectives de preguntes curtes i proves de desenvolupament. Es manté la contribució del 25% per la realització de supòsits pràctics i del 15% per proves pràctiques de disseny d'una planta de procés o activitat equivalent.

Segona convocatòria:

Es manté que el 40% correspondrà a la resolució de supòsits pràctics/estudi de casos (realitzats durant el curs) i el 60% correspondrà a una única prova de continguts de tot el curs.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.