2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.
Descriu els conceptes de difusió, difusivitat, coeficients individual i global de transferència de matèria.
Calcula l'equilibri líquid / vapor per a mescles binàries ideals i reals.
Diferencia entre els diferents equips que s'utilitzen per dur a terme operacions de destil·lació i determina les etapes necessàries per dur a terme un procés de rectificació.
Calcula el nombre d'etapes necessàries en processos d'absorció / desorció en sistemes diluïts d'un component.
Diferencia entre les tecnologies de deshidratació d'aliments.
Defineix el concepte d'activitat d'aigua i aplica els models d'isotermes d'adsorció.
Calcula les propietats físiques de l'aire humit.
Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció.
Aplica els criteris bàsics a la selecció del material i tipus d'envàs en funció de la seva aplicació.
Diferencia entre bioreactor continu i discontinu, aplica els principis de cinètica enzimàtica i microbiana i els conceptes de reactors ideals al disseny de bioreactors.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa