2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Coneix, comprèn i utilitza els principis d'equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i instal•lacions. Construccions agroindustrials.
 A2.1 Coneix i aplica el marc legal en la realització i execució de projectes.
 A2.3 Dissenya i calcula les instal·lacions elèctriques en indústries agroalimentàries.
Dissenya i calcula instal·lacions de transport i gestió de líquids.
Dissenya i calcula instal·lacions de transport i gestió de sòlids.
Coneix, dissenya i calcula instal·lacions auxiliars de la indústria agroalimentària: pneumàtiques, de ventilació, de refrigeració, de calefacció i vapor.
Defineix i planifica el manteniment d'instal·lacions industrials.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa