2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria agroalimentària. Enginyeria de les obres i instal·lacions.
 A2.5 Coneix i aplica el marc legal en la realització i execució de projectes.
 A5.9 Coneix, dissenya i calcula instal·lacions auxiliars de la indústria agroalimentària: pneumàtiques, de ventilació, de refrigeració, de calefacció i vapor.
Defineix i planifica el manteniment d'instal·lacions industrials.
 A5.10 Dissenya i calcula les instal·lacions elèctriques en indústries agroalimentàries.
Dissenya i calcula instal·lacions de transport i gestió de líquids.
Dissenya i calcula instal·lacions de transport i gestió de sòlids.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1.1 Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).
Usa un llenguatge apropiat a la situació.
 B1.2 Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assignatures entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques externes.
 B1.3 Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.
Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
 B1.5 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.
Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions digitals.
Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.
Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient.
 B3.2 S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.
Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip
Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.
 B3.3 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Accepta i compleix les normes de l'equip.
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B4.1 Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.
 B4.3 S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".
En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i té criteri en la cerca de la informació.
 B5.1 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa.
Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia donada i en el temps previst.
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.
Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.
 B5.3 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris objectius.
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles riscos i avantatges de cadascuna d'elles.
Elabora una estratègia per a resoldre el problema.
Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i informació objectiva disponible.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge