2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Trabajos
A1.1
A2.5
A5.9
A5.10
B1.1
B1.2
B1.3
B1.5
B5.1
B5.3
Treball pràctic que s'avaluarà: el document entregat per cada equip de treball, la presentació i la defensa d'aquest informe, i una nota individual de seguiment del treball en equip realitzat per cada alumne 35%
Pruebas objetivas de preguntas cortas
A1.1
A5.10
Avaluació individual dels conceptes teòrics abordats a les classes magistrals. 30%
Pruebas prácticas
A1.1
A5.10
Avaluació individual dels conceptes teòrics-pràctics abordats a les classes magistrals i durant la resolució de problemes i exercicis a l'aula. 35%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

ADAPTACIÓ DE L’AVALUACIÓ PER AL CURS 2020-21

No es preveuen canvis significatius en el sistema d’avaluació de l’assignatura

Comentaris sobre la primera convocatòria

La part de proves objectives de preguntes curtes té un pes del 30% de la nota final del curs, la part de prova pràctica té un pes del 35% de la nota final del curs, i la part de treball té un pes del 35% de la nota final del curs.

La part de continguts (preguntes curtes i pràctiques) s'avaluarà mitjançant exàmens i la part del treball és a través d'un document pràctic col·lectiu i de l'evolució del treball per part dels participants de forma individual.

La nota mínima per fer promig ha de ser:

- 5 sobre 10 per cadascuna de les parts dels continguts (proves objectives de preguntes curtes/de desenvolupament i exercicis pràctics).

- 4 sobre 10 per a la part de treball (documentació escrita i gràfica, defensa del treball de forma col·lectiva i seguiment individualitzat  del treball en equip).

En cas de suspendre l'avaluació de continguts i/o suspendre el treball es suspèn tota l'assignatura d'ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS A LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES.

Comentaris sobre la segona convocatòria

A segona convocatòria es podrà recuperar tant la part de teoria/continguts i proves pràctiques, com la del treball.

L'avaluació de la part de teoria i pràctica a segona convocatòria es farà mitjançant un examen escrit.

L'avaluació del treball es farà mitjançant l'entrega d'un nou document en un termini no superior a la data de l'examen de segona convocatòria.

Important: es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves d'avaluació, a excepció del consentiment exprés del professor.

Per la prova de contingut les calculadores utilitzables seran NO PROGRAMABLES.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tauletes i altres aparells/dispositius que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.

La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat d'avaluació d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat d'avaluació. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.