2011_12
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1.1 Aplicar efectivamente el conocimiento de las materias básicas, científicas y tecnológicas propias de la ingeniería
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
  A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
  A1.4 Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació
  A1.5 Tenir la capacitat d'aplicar les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades
  A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
  A2.2 Realitzar, redactar i signar mesuraments, segregacions, parcel•lacions, valoracions, taxacions, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola
  A2.3 Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
  A2.4 Dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
  B1.2 Adaptar-se a un entorn canviant
  B1.3 Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
  B1.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva
  B2.1 Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies de l’àmbit professional
  B2.2 Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
  B2.6 Motivar i transmetre entusiasme als altres
  B3.1 Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
  B4.2 Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
  B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
  B5.2 Assumir posicions emprenedores
  B5.3 Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu àmbit professional
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1.1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C1.2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C1.3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C1.4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C2.1 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C2.2 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.