2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
  A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques
  A1.4 Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació
  A1.5 Tenir la capacitat d'aplicar les tècniques de màrqueting i comercialització de productes alimentaris i plantes cultivades
  A2.1 Manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment
  A2.2 Realitzar, redactar i signar mesuraments, segregacions, parcel·lacions, valoracions, taxacions, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola
  A2.3 Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les accions esmentades a l'Ordre CIN/323/2009
  A2.4 Dirigir l'execució de les obres objecte dels projectes, en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1.1 Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses de manera clara i efectiva en l'àmbit de l'enginyeria
  B1.2 Adaptar-se a un entorn canviant
  B1.3 Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
  B1.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva
  B2.1 Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies de l’àmbit professional
  B2.2 Dirigir projectes tècnics o professionals propis de l’àmbit professional
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
  B2.6 Motivar i transmetre entusiasme als altres
  B3.1 Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
  B4.2 Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
  B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
  B5.2 Assumir posicions emprenedores
  B5.3 Resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat i raonament crític en el seu àmbit professional
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1.1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C1.2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C1.3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C2.1 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C2.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.