2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Mechanical Engineering (2010)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
  A1.3 Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques (G7)
  A1.4 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat (G8)
  A1.5 Projectar i gestionar el manteniment de les diferents instal•lacions industrials de subministrament i climatització
  A1.6 Projectar elements de màquines i estructures basant-se en els mètodes de càlcul, els materials, la funcionalitat i els condicionants de fabricació
  A1.7 Dissenyar, planificar i interpretar els assaigs de màquines i grups mecànics
  A1.8 Projectar i gestionar el manteniment de transport de fluids, sistemes oleohidràulics i pneumàtics
  A1.9 Projectar màquines tèrmiques i sistemes d'intercanvi de calor
  A1.10 Dissenyar, optimitzar i racionalitzar processos productius
  A2.1 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat (G6)
  A2.2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de tasques i altres treballs anàlegs (G5)
  A2.3 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en mecànica, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d’estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials, i processos de fabricació i automatització (G1)
  A2.4 Coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica (G11)
  A2.5 Utilitzar eines informatitzades per al desenvolupament eficient de la tasca professional
  A3.1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització (FB1)
  A3.2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria (FB2)
  A3.3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria (FB3)
  A3.4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria (FB4)
  A3.5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador (FB5)
  A3.6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses (FB6)
  A4.1 Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria (RI1)
  A4.2 Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids (RI2)
  A4.3 Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials (RI3)
  A4.4 Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques (RI4)
  A4.5 Coneixements dels fonaments de l'electrònica (RI5)
  A4.6 Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control (RI6)
  A4.7 Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes (RI7)
  A4.8 Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials (RI8)
  A4.9 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació (RI9)
  A4.10 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat (RI10)
  A4.11 Coneixements aplicats d'organització d'empreses (RI11)
  A4.12 Coneixements i capacitats per organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes (RI12)
  A5.1 Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica (M1)
  A5.2 Coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines (M2)
  A5.3 Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica (M3)
  A5.4 Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals (M4)
  A5.5 Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials (M5)
  A5.6 Coneixement aplicat dels fonaments dels sistemes i màquines fluïdomecàniques (M6)
  A5.7 Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials (M7)
  A5.8 Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat (M8)
  A6.1 Exercici original que cal realitzar individualment i presentar i defensar davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria industrial de naturalesa professional en el qual se sintetitzin i integrin les competències adquirides en els ensenyaments (TFG1)
Type B Code Competences Transversal
  B1.1 Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  B1.2 Adaptar-se a un entorn canviant
  B1.3 Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
  B1.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva
  B2.1 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions
  B2.2 Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria, vinculats a la professió d'enginyer industrial, especialitat en mecànica.
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
  B2.6 Motivar i transmetre entusiasme als altres
  B3.1 Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
  B4.2 Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
  B4.4 Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
  B5.2 Assumir posicions emprenedores
  B5.3 Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria industrial, especialitat en mecànica (G4)
Type C Code Competences Nuclear
  C1.1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C1.2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C1.3 Be able to manage information and knowledge
  C1.4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C2.1 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C2.2 Be able to define and develop their academic and professional project