2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Food Bioprocess Technology (2018)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria.
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
  A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
  A1.4 Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació.
  A1.5 Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes biològics.
  A2.1 Dissenyar un producte i / o bioprocés que compleixi amb les especificacions / necessitats establertes, tenint en compte les restriccions de caràcter econòmic, ambiental, social, polític, ètic, de salut, seguretat i sostenibilitat.
  A2.2 Capacitat per prendre de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
  A2.3 Capacitat per entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agroalimentari per a la seva aplicació en la transferència de tecnologia.
  A3.1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorísmica numèrica; estadística i optimització.
  A3.2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  A3.3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  A3.4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
  A3.5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
  A3.6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  A3.7 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
  A4.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'ecologia i de l'estudi d'impacte ambiental, tant per a l'avaluació com per a la correcció del mateix.
  A4.2 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la transferència de calor i la seva aplicació en el disseny d'equips i / o sistemes.
  A4.3 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la mecànica de fluids i la hidràulica.
  A5.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria i operacions bàsiques d'aliments així com la tecnologia d'aliments.
  A5.2 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de processos i bioprocessos en les indústries agroalimentàries.
  A5.3 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de modelització i optimització.
  A5.4 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió de la qualitat i traçabilitat.
  A5.5 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'anàlisi d'aliments.
  A5.6 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la seguretat alimentària i la microbiologia aplicada als bioprocessos alimentaris.
  A5.7 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'automatització i control de processos.
  A5.8 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i l'aprofitament de subproductes agroindustrials i residus.
  A5.9 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels sistemes biològics, des d'una perspectiva d'enginyeria, que permeti als estudiants la caracterització quantitativa i qualitativa de productes biotecnològics.
  A6.1 Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria de bioprocessos alimentaris, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
Type B Code Competences Transversal
  B1.1 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
  B1.2 Adaptar-se a condicions canviants.
  B1.3 Desenvolupar el treball de forma efectiva i resistir l'adversitat.
  B1.4 Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
  B1.5 Usar eficientment les TIC per gestionar la informació i el coneixement.
  B2.1 Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies del seu àmbit professional.
  B2.2 Dirigir projectes tècnics o professionals propis del seu àmbit professional.
  B2.3 Influir i guiar els altres per millorar el rendiment.
  B2.4 Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus.
  B2.5 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
  B2.6 Establir i mantenir relacions productives amb companys d'equip i clients a través de guanyar-se’n confiança i respecte.
  B2.7 Relacionar-se amb clients interns o externs per identificar-ne les necessitats.
  B3.1 Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
  B3.2 Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
  B3.3 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i iniciativa.
  B3.4 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments.
  B4.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la universitat.
  B4.3 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
  B4.4 Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador.
  B5.2 Assumir posicions emprenedores.
  B5.3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora dins del seu àmbit professional.
  B6.1 Presentar un comportament ètic amb els membres de la comunitat universitària i la societat en general.
  B6.2 Aplicar els principis de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project