2020_21
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado en Técnicas de Bioprocesos Alimentarios (2018)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1.1 Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques pròpies de l'enginyeria.
  A1.2 Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
  A1.3 Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
  A1.4 Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació.
  A1.5 Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes biològics.
  A2.1 Dissenyar un producte i / o bioprocés que compleixi amb les especificacions / necessitats establertes, tenint en compte les restriccions de caràcter econòmic, ambiental, social, polític, ètic, de salut, seguretat i sostenibilitat.
  A2.2 Capacitat per prendre de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
  A2.3 Capacitat per entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agroalimentari per a la seva aplicació en la transferència de tecnologia.
  A3.1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorísmica numèrica; estadística i optimització.
  A3.2 Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
  A3.3 Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  A3.4 Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
  A3.5 Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
  A3.6 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
  A3.7 Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
  A4.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'ecologia i de l'estudi d'impacte ambiental, tant per a l'avaluació com per a la correcció del mateix.
  A4.2 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la transferència de calor i la seva aplicació en el disseny d'equips i / o sistemes.
  A4.3 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la mecànica de fluids i la hidràulica.
  A5.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria i operacions bàsiques d'aliments així com la tecnologia d'aliments.
  A5.2 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de processos i bioprocessos en les indústries agroalimentàries.
  A5.3 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de modelització i optimització.
  A5.4 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió de la qualitat i traçabilitat.
  A5.5 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'anàlisi d'aliments.
  A5.6 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la seguretat alimentària i la microbiologia aplicada als bioprocessos alimentaris.
  A5.7 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'automatització i control de processos.
  A5.8 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i l'aprofitament de subproductes agroindustrials i residus.
  A5.9 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels sistemes biològics, des d'una perspectiva d'enginyeria, que permeti als estudiants la caracterització quantitativa i qualitativa de productes biotecnològics.
  A6.1 Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'enginyeria de bioprocessos alimentaris, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1.1 Comunicar información de manera clara y precisa a audiencias diversas.
  B1.2 Adaptarse a un entorno cambiante
  B1.3 Desarrollar el trabajo de forma efectiva y resiste a la adversidad.
  B1.4 Utilizar información en lengua extranjera (preferentemente inglés) de manera eficaz.
  B1.5 Usar eficientemente las TIC’s para gestionar la información y el conocimiento
  B2.1 Organizar y planificar en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones propias de su ámbito profesional.
  B2.2 Dirigir proyectos técnicos o profesionales propios de su ámbito profesional.
  B2.3 Influir y guiar a los demás para mejorar el rendimiento.
  B2.4 Fomentar un entorno adecuado para el desarrollo de los individuos.
  B2.5 Proporcionar pautas para la definición y consecución de objetivos.
  B2.6 Establecer y mantener relaciones productivas con compañeros de equipo y “clientes” a través de ganar su confianza y respeto.
  B2.7 Relacionarse con “clientes” internos o externos para identificar sus necesidades.
  B3.1 Funcionar bien en equipos multidisciplinares, multilingües y multiculturales.
  B3.2 Contribuir efectivamente a la consecución de los objetivos del equipo a través de la cooperación, la participación y el compromiso en la visión y la meta que se comparten
  B3.3 Trabajar en equipo de forma colaborativa, con responsabilidad compartida.
  B3.4 Resolver los conflictos de manera constructiva.
  B4.1 Aprender modos eficaces para asimilar conocimientos y comportamientos
  B4.2 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que el estudiante se plantea en la universidad.
  B4.3 Aprender de forma autónoma y con iniciativa.
  B4.4 Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. (G3)
  B5.1 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad, iniciativa y con pensamiento innovador.
  B5.2 Asumir posiciones emprendedoras.
  B5.3 Resolver problemas de manera crítica, creativa e innovadora dentro de su ámbito profesional
  B6.1 Presentar un comportamiento ético con los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.
  B6.2 Aplicar los principios de responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Tipo C Código Competencias Nucleares