2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  INDUSTRIAL HYGIENE
   Assessment
  Description Weight
ICT practicals Cumplimentació del test previ a la classe presencial.
És obligatòria la seva resolució
20%
Problem solving, exercises Exercici lliurat mitjançant la plataforma virtual Moodle. És obligatòria la seva resolució. 30%
Mixed tests Prova presencial al final de l'assignatura 50%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria es podrà repetir la prova mixta (prova presencial) i el seu pes a la nota final serà el mateix que l'avaluació continuada. En la prova presèncial cal obtenir un mínim de 4 /10

Durant les probes avaluatives, els tefèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.