2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  INDUSTRIAL HYGIENE
   Assessment
  Description Weight
IT-based practicals Resolució del test previ a la classe presencial.
20%
Problem solving, exercises Exercici lliurat i altres test, mitjançant la plataforma virtual Moodle. 30%
Mixed tests Prova presencial al final de l'assignatura. És obligatoria 50%
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria es podrà repetir la prova mixta (prova presencial) i el seu pes a la nota final serà el mateix que l'avaluació continuada. En la prova presèncial cal obtenir un mínim de 4 /10.

Les qualificacions obtingudes en les altres parts avaluades també participaran en la nota final de la segona convocatòria, però no es poden repetir.

Durant les probes avaluatives, els tefèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.