2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
 Subjects
  MACRO- AND SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Des de la química molecular fins a la química supramolecular. Interaccions no covalents.
Tema 2. Complementarietat, ajust induït, losterisme i cooperativitat. Els receptors i els transportadors moleculars. Els processos dinàmics: cinètica davant termodinàmica.
Tema 3. Reconeixement d'ions. Èters corona, criptandos, ciclofanos i altres receptors. Reconeixement quiral.
Tema 4. Una visió de l'efecte hidrofòbic. Interaccions hidrofòbiques en el reconeixement molecular.
Tema 5. Catàlisi supramolecular. Principis bàsics. L'acceleració i el cicle catalític. Reconeixement de l'estat de transició. Models enzimàtics.
Tema 6. Els efectes de confinament en catàlisi. Micel · les, vesícules, càpsules. Anticossos catalítics i els polímers basats en efecte plantilla. Autocatàlisi: sistemes auto-replicables.
Tema 7. El reconeixement molecular de les biomolècules (I). Aminoàcids, pèptids, proteïnes. Interaccions lligand-proteïna i proteïna-proteïna.
Tema 8. El reconeixement molecular de les biomolècules (II). Bases nitrogenades, nucleòtids i àcids nucleics. Interaccions lligant-DNA. Intercalades. El reconeixement dels carbohidrats.
Tema 9. Autoensamblatge i autoorganització.
Tema 10. Auto-ensamblatge en sistemes sintètics.
Tema 11. La química combinatòria dinàmica i la quiralitat supramolecular.
Tema 12. Materials i dispositius moleculars.
Tema 13. Auto-ensamblatge jeràrquic. Monocapes i multicapes. Cristalls líquids.
Sistemes termotròpics i liotrópicos. Mesofases. Els diagrames de fase. Pantalles de cristall líquid.
Tema 14. Els sistemes de transferència de càrrega. Aïlladors orgànics, semiconductors i conductors. Òptica no lineal. Conceptes. Molècules dipolars i octupolares. Dispositius NLO.
Tema 15. Mètodes experimentals en química supramolecular. Estequiometria i constant d'estabilitat. Valoracions mitjançant RMN. Altres mètodes. Agregació i transport.
Tema 16. La Fotofísica dels sistemes supramoleculars. Principis bàsics. Conceptes avançats de fotofísica supramolecular.
Tema 17. Les aplicacions de sistemes supramoleculars luminiscents. Química heterosupramolecular.
Tema 18. Sistemes supramoleculars per a la conversió de llum en energia elèctrica. Part 1.
Sistemes supramoleculars per a la llum a la conversió d'energia elèctrica. Part 2. Els transistors d'efecte camp supramoleculars orgànics.
Les perspectives de futur en dispositius supramoleculars funcionals.