2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Nanoscience, Materials and Processes: Chemical Technology at the Frontier
 Subjects
  MACRO- AND SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Seminars
B14
B17
Exposició oral individual i en grup sobre un tema específic i sobre un article científic. 30%
Extended-answer tests
A1
B9
Exàmens individuals escrits: un sobre fonaments teòrics i altre sobre aplicació dels fonaments teòrics a casos pràctics.

Treballs setmanals sobre aplicacions pràctiques dels conceptes teòrics.
60%
Others  

Participació individual a classe.

10%
 
Other comments and second call

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells alectrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vist.

Segona convocatòria: es tindrà que recuperar la part no superada de la primera convocatòria. De la resta de parts superades a la primera convocatòria es conservarà la nota a la segona convocatòria.