2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Assignatures
  QUÍMICA MACRO I SUPRAMOLECULAR
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
Exposició oral individual i en grup sobre un tema específic i sobre un article científic. 30%
Proves de desenvolupament
Exàmens individuals escrits: un sobre fonaments teòrics i altre sobre aplicació dels fonaments teòrics a casos pràctics.

Treballs setmanals sobre aplicacions pràctiques dels conceptes teòrics.
60%
Altres  

Participació individual a classe.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas de no superar alguna de les parts, s'haurà de recuperar.

Durant les proves d'avaluació, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.


La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa. Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora. ${1}i