2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1.1 Destacar en l'estudi i coneixement de l'àmbit de recerca triat: avaluar la importància cientificotècnica, el potencial tecnològic i la viabilitat de la nanociencia, dels materials, del seu disseny, la seva preparació, propietats, processos i desenvolupaments, tècniques i aplicacions.
  A1.2 Fer cerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats de nanociències, materials i disseny de producte i procés.
  A1.3 Planificar i executar projectes d’R+D+I relacionats amb el camp de les nanociències, els materials i les tecnologies químiques, elaborar-ne les conclusions i preparar els informes associats.
  A1.4 Concebre, dissenyar, construir, avaluar, reformular i mantenir equips, aplicacions o dissenys eficients per a estudis experimentals i de simulació numèrica en temes de tecnologia química.
  A1.5 Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.
  A1.6 Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp de la nanociència, els materials i la tecnologia química.
  A2.1 Presentar els resultats seguint el format de la bibliografia científica experimental, d'acord amb els estàndards comunament acceptats.
  A2.2 Avaluar críticament els resultats de recerca, pròpia o aliena, en el camp de la nanotecnologia, els materials i el disseny de producte i procés.
  A2.3 Assessorar en assumptes de nanociència, materials i tecnologia química legal, econòmica i financera relacionada amb l'aplicació dels resultats de recerca en els àmbits industrials.
  A2.4 Sensibilitzar-se en temes mediambientals i socials relacionats amb la nanociència, els materials i el camp general de la tecnologia química.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1.1 Comunicar i discutir propostes i conclusions en fòrums multilingües, especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
  B1.2 Ajustar la manera de treball a un entorn canviant.
  B2.1 Influir i guiar els altres per millorar-ne el rendiment.
  B2.2 Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
  B2.3 Originar entusiasme, embranzida i seguretat en els altres.
  B3.1 Treballar en equip de forma col•laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
  B4.1 Aprendre de forma contínua.
  B4.2 Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
  B5.1 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, en un context de recerca i innovació.
  B5.2 Resoldre problemes complexos, en entorns nous i en contextos d'innovació i multidisciplinaris.
  B5.3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu en un context de recerca i innovació.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1.1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C1.2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C1.3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C1.4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C2.1 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C2.2 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.