2021_22
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera (2013)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1.1 Destacar en l'estudi i coneixement de l'àmbit de recerca triat: avaluar la importància cientificotècnica, el potencial tecnològic i la viabilitat de la nanociencia, dels materials, del seu disseny, la seva preparació, propietats, processos i desenvolupaments, tècniques i aplicacions.
  A1.2 Fer cerques bibliogràfiques exhaustives en temes altament especialitzats de nanociències, materials i disseny de producte i procés.
  A1.3 Planificar i executar projectes d’R+D+I relacionats amb el camp de les nanociències, els materials i les tecnologies químiques, elaborar-ne les conclusions i preparar els informes associats.
  A1.4 Concebre, dissenyar, construir, avaluar, reformular i mantenir equips, aplicacions o dissenys eficients per a estudis experimentals i de simulació numèrica en temes de tecnologia química.
  A1.5 Formular, desenvolupar i aplicar materials, productes i dispositius que incorporin nanoestructures.
  A1.6 Analitzar, identificar i valorar les dades obtingudes en els experiments i bases de dades del camp de la nanociència, els materials i la tecnologia química.
  A2.1 Presentar els resultats seguint el format de la bibliografia científica experimental, d'acord amb els estàndards comunament acceptats.
  A2.2 Avaluar críticament els resultats de recerca, pròpia o aliena, en el camp de la nanotecnologia, els materials i el disseny de producte i procés.
  A2.3 Assessorar en assumptes de nanociència, materials i tecnologia química legal, econòmica i financera relacionada amb l'aplicació dels resultats de recerca en els àmbits industrials.
  A2.4 Sensibilitzar-se en temes mediambientals i socials relacionats amb la nanociència, els materials i el camp general de la tecnologia química.
  A3.1 Realització, presentació i defensa davant d'un tribunal universitari d'un projecte realitzat individualment consistent en un treball de recerca original on l'estudiant desenvolupa una nova idea, modifica una d'existent, o desenvolupa un nou procés, producte o dispositiu dins dels camps de la nanociència, materials i / o processos, en el qual se sintetitzen les competències adquirides en el màster.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1.1 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  B1.2 Adaptar-se als canvis. Modificar el comportament i el mètode de treball en resposta a condicions canviants.
  B2.1 Liderar i definir equips multidisciplinaris capaços de resoldre canvis tècnics i necessitats directives en contextos nacionals i internacionals i entorns poc definits.
  B2.2 Proporcionar propòsit i direcció. Influir i guiar a altres per millorar el rendiment i aconseguir objectius.
  B2.3 Crear un entorn adequat per al desenvolupament individual.
  B2.4 Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat d'emetre judicis i presa de decisions, a partir d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.
  B3.1 Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals i en entorns complexos.
  B3.2 Resoldre els conflictes de manera constructiva.
  B4.1 Posseir les habilitats de l'aprenentatge autònom per mantenir i millorar les competències pròpies de la titulació que permetin el desenvolupament continu.
  B4.2 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
  B5.1 Desenvolupar l'autonomia suficient per treballar en projectes d'investigació i col·laboracions (científiques, tecnològiques o culturals), dins l'àmbit temàtic.
  B5.2 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora, en contextos multidisciplinaris.
  B5.3 Aplicar tecnologies noves i avançades i altres progressos rellevants, amb iniciativa i esperit emprenedor, gestionar i utilitzar la informació de manera eficient.
  B6.1 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears