(texto en castellano, ver abajo)

Informació legal respecte a l'ús de l'Entorn Virtual de Formació (Plataforma Moodle)

1. El Moodle és un entorn de treball, el fet de figurar assignat a un espai d'assignatura NO implica necessàriament:

Com a professor: ser-ne professor oficial o exercir les funcions que li són pròpies
Com alumne: estar-ne matriculat

Per ser oficialment professor o alumne d'una assignatura s'han de cumplir els mecanismes establerts d'assignació de POA i de matriculació d'alumnes.

Per altra banda, si ets oficialment professor i/o alumne d'una assignatura i no figures com a tal a l'espai corresponent de Moodle, pots adreçar-te a suport.moodle@urv.cat per tal de solventar el problema.

2. La fotografia que t'identifica dins de l'entorn està posada exclusivament amb aquesta finalitat, ajudant als alumnes a identificar als seus professors i companys i viceversa.

Et recordem que, aquesta fotografia només és accesible pels professors i alumnes amb els que comparteixes espais dins de Moodle, no està accessible a tot Internet, sols als usuaris de la URV.

Tot i així fent clic a sobre del teu nom a la part superior de la finestra pots accedir a modificar les teves dades així com també canviar la fotografia per una altra que compleixi amb la finalitat esmentada o eliminar-la si no estàs d'acord en que hi aparegui.

No es permetrà penjar fotos poc decoroses. La Universitat es reserva el dret d'eliminar aquestes fotos i adoptar les mesures disciplinàries pertinents en aquests casos.

3. Sempre i quan existeixi, l'adreça de correu electrònic institucional de la Universitat sera la destinataria de les notificacions que es generin a l'EVF. Per tant, et recomanem consultar la bústia amb regularitat, ja que entre aquestes notificacions s'hi inclouen missatges dels professors que són del teu interes pel desenvolupament de la docencia a la Universitat.

4. L'EVF funciona sobre la plataforma Moodle. Aquest software requereix d'unes característiques mínimes que ha de tenir el navegador des d'on s'accedeix. Per tant el correcte funcionament de l'EVF esta supeditat a la versió del navegador amb el qual s'accedeix. Us recomanem l'actualització del vostre navegador a la última versió disponible.

En quan a la publicació de continguts:

5. L'objectiu del *Pla de treball * (només disponible inicialment per estudiants de grau) és donar informació a l'alumne del desenvolupament de l'assignatura. Aquest document és flexible i provisional i es pot modificar segons necessitats de docència o altres circumstàncies que concorrin. Per tant, en tot cas s'ha de corroborar la seva fiabilitat amb el professorat de les diferents assignatures, controlant així possibles desajustos.

6. El continguts que es publiquin a l'entorn, tenen l'objectiu exclusiu d'estar destinats a la docència, a la recerca vinculada a la URV o a processos administratius de gestió a la URV.

7. El contingut protegit pels drets d'autor de tercers únicament podra ser usat amb el consentiment del titular. Si és el cas, se'n fara referencia de l'autoria.

8. En cap cas es podran publicar documents que continguin contingut pornografic o sexe explícit, ni aquells amb contingut amenaçador o que inciti a la violencia, al racisme, la xenofobia o a la discriminació de qualsevol tipus. Tampoc es podra publicar material protegit per la normativa de drets d'autor, ni amb caracter difamatori.

9. La publicació de dades de caràcter personal o confidencials o documents que continguin aquest tipus de dades requereix el consentiment de les persones interessades, excepte quan ho prevegi la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.

10. Voste reconeix i accepta ser l'únic responsable de l'arxiu i de les conseqüències de la seva publicació.

11. La URV no és responsable dels arxius publicats a l'Entorn

12. La URV es reserva el dret d'emprendre les accions legals oportunes en el cas d'incompliment legal o que existeixen fets constitutius de delicte.

En quan a l'accés dels usuaris als espais de cursos acadèmics finalitzats:

13. Els usuaris tindran accés als espais del curs vigent i als espais dels dos cursos academics immediatament anteriors.

En quan a l'ús de sistemes externs per part del professorat:

14. Els treballs presentats pels alumnes a l'EVF, si es considera adient, poden ser lliurats a un sistema extern a la URV amb l'únic objectiu de determinar l'existència prèvia total o parcial de coincidències del text d'aquests, tan en altres treballs presentats a la URV com a Internet en general.

En quan a l'ús de materials per part del professorat l'autoria dels quals és d'altres professors/es:
(Respon a situacions en que un nou professor ens demana accés a espais de docència de cursos anteriors)

15. Tenint en compte que la propietària dels drets d'explotació és la Universitat (Estatut i Normativa de propietat intel·lectual de la URV), podem donar-te accés sempre i quan es compleixin aquests requisits:

- Assignació de docència, en el curs actual, en la matèria als continguts de la qual es vol accedir.
- Petició formal del director del Departament al Servei de Recursos Educatius (suport.moodle@urv.cat).
- Citar expressament el nom de l'autor o autora si fem ús dels seus materials. L'autoria és un dret personalíssim del professor/a. Això vol dir que podem fer-ne ús (explotació) però cal que respectem el nom de l'autor/a.

 

 

Información legal respecto al uso del Entorno Virtual de Formación (EVF-Plataforma Moodle):

1. El Moodle es un entorno de trabajo, el hecho de figurar asignado a una espacio de asignatura NO implica necesariamente:

Como profesor: ser profesor oficial o ejercer las funciones que le son propias
Como alumno: estar matriculado

Para ser oficialmente profesor o alumno de una asignatura se han de cumplir los mecanismos establecidos de asignación de POA y de matriculación de alumnos.

Por otro lado, si eres oficialmente profesor y/o alumno de una asignatura y no figuras como tal en el espacio correspondiente de Moodle, puedes dirigirte a suport.moodle@urv.cat para poder solucionar el problema.

2. La fotografía que te identifica dentro del entorno está puesta exclusivamente con esta finalidad, ayudando a los alumnos a identificar a sus profesores y compañeros y viceversa.

Te recordamos que esta fotografía solo está accesible a los profesores y alumnos con los que compartes espacios dentro de Moodle, no está accesible en todo Internet, solo a los usuarios de la URV.

Sin embargo, clicando encima de tu nombre en la parte superior de la ventana puedes acceder a modificar tus datos, así como también cambiar la fotografía por otra que cumpla con la finalidad mencionada o eliminarla si no estás de acuerdo con que aparezca.

No se permitirá colgar fotos poco decorosas. La Universidad se reserva el derecho de eliminar estas fotos y adoptar las medidas disciplinarias pertinentes en estos casos.

3. Siempre que exista, la dirección de correo electrónico institucional de la Universitat será la destinataria de las notificaciones que se generen a l’EVF. Por tanto, te recomendamos consultar bien el correo electrónico con regularidad, ya que entre estas notificaciones se incluyen mensajes de los profesores que son de tu interés para el desarrollo de la docencia de la Universitat.

4. El EVF funciona sobre la plataforma Moodle. Este software requiere de unas características mínimas de las que tiene que disponer el navegador con el que se accede. Por tanto el correcto funcionamiento del EVF está supeditado a la versión del navegador con el que se accede. Os recomendamos la actualización de vuestro navegador a la última versión disponible.

Sobre la publicación de contenidos:

5. El objetivo del “Plan de trabajo” (solo disponible inicialmente para estudiantes de grado) es dar información al alumno del desarrollo de la asignatura. Este documento es flexible y provisional y se puede modificar según necesidades de docencia u otras circunstancias que concurran. Por tanto, en todo caso se tiene que corroborar su fiabilidad con el profesorado de las diferentes asignaturas, controlando así posibles desajustes.

6. Los contenidos que se publiquen en el entorno, tienen el objetivo exclusivo de estar destinados a la docencia, a la investigación vinculada a la URV o a procesos administrativos de gestión a la URV.

7. El contenido protegido por los derechos de autor de terceros, únicamente podrá ser usado con el consentimiento del titular. Si es el caso, se hará referencia de la autoría.

8. En ningún caso se podrán publicar documento que contengan contenido pornográfico o sexo explícito, ni aquellos con contenido amenazador o que incite a la violencia, al racismo, la xenofobia o a la discriminación de cualquier tipo. Tampoco se podrá publicar material protegido por la normativa de derechos de autor, ni con carácter difamatorio.

9. La publicación de datos de caracter personal y/o confidenciales o documentos que contengan este tipo de datos requiere el consentimiento de las personas interesadas, excepto que lo prevenga la normativa sobre protección de datos de caracter personal.

10. Usted reconoce y acepta ser el único responsable del archivo y de las consecuencias de su publicación.

11. La URV no es responsable de los archivos publicados en el entorno

12. La URV se reserva el derecho de emprender las acciones legales oportunas en el caso de incumplimiento legal o que existan hechos constitutivos de delito.

Sobre el acceso de los usuarios a los espacios de cursos académicos finalizados:

13. Los usuarios tendrán acceso a los espacios del curso vigente y a los espacios de los dos cursos académicos inmediatamente anteriores.

Sobre el uso de sistemas externos por parte del profesorado:

14. Los trabajos presentados por los alumnos al EVF, si se considera oportuno, pueden ser entregados a un sistema externo a la URV con el único objetivo de determinar la existencia previa total o parcial de coincidencias del texto de estos, tanto en otros trabajos presentados a la URV como a Internet en general.

Sobre el uso de materiales por parte del profesorado, la autoría de los cuales es de otro profesor
(Responde a situaciones en que un profesor nos pide acceso a espacios de docencia de cursos anteriores)

15. Teniendo en cuenta que la propietaria de los derechos de explotación es la Universitat (Estatuto i Normativa de propiedad intelectual de la URV) podemos darte acceso siempre y cuando se cumplan estos requisitos:

- Asignación de docencia, en el curso actual, en la materia a los contenidos de la cual se quiere acceder.
- Petición formal del director del Departamento al Servei de Recursos Educatius a través del correo electrónico suport.moodle@urv.cat), esto siempre y cuando se cumplan los protocolos establecidos que regulan el acceso de usuarios a los circuitos de información de la Universitat.
- Citar expresamente el nombre del autor o autora si hacemos uso de sus materiales. La autoría es un derecho personalísimo del profesor/a. Eso quiere decir que podemos hacer uso (explotación) pero es necesario que se respete el nombre del autor/a.