Accions

Activitat docent a distància

De Moodle Wiki

Pdf4.png Descarregar la guia en format PDF >>>>

ALTRES GUIES:

L’objectiu d’aquest document és proporcionar un conjunt d’orientacions i eines que puguin ajudar els docents a continuar la seva activitat acadèmica a distància.
Som conscients de la diversitat d’assignatures i metodologies docents que s’utilitzen en els diferents ensenyaments. Per aquest motiu, en cadascuna de les assignatures els docents que les imparteixen haurande valorar la idoneïtat o no de les diferents propostes en el seu cas concret i, en la mesura del possible, aplicar les que considerin adients per seguir impartint la docència a distància.
Cal evitar intentar reproduir en la distància les mateixa acció docent que fem presencialment. L’objectiu seria, més aviat, configurar l’aula virtual per permetre un treball més autònom dels estudiants i acompanyar aquests en aquest treball autònom.

Faqs1.png Recull de Preguntes freqüents

Comunicació docent-estudiant

Un dels elements més importants per a garantir l’efectivitat en la formació a distància és mantenir una comunicació fluida i constant amb els estudiants. Per a poder-ho portar a terme la URV proporciona cinc opcions:

 1. Tauler d’avisos i notícies dels espais de Moodle.
 2. Fòrum de dubtes dels espais de Moodle.
 3. Videoconferència.
 4. Calendari del Moodle.
 5. Aplicació mòbil del Moodle.


Tauler d’avisos i notícies

Es troba a totes les aules virtuals i serveix perquè els docents enviïn notificacions a tots els estudiants. Els estudiants no poden respondre aquests missatges.

Recomanacions:

 • Enviar missatges amb regularitat, sense saturar els estudiants, perquè l’alumnat sàpiga que estàs al seu costat malgrat la distància.
 • Utilitzar el missatge per sintetitzar la sessió virtual realitzada per videoconferència o per recordar esdeveniments propers: lliurament d'activitats, videoconferències, etc.
 • Utilitzar el missatge per presentar un tema o resumir l'anterior, si justament hi ha canvi de tema o remarcar conceptes clau o que cal consolidar.
 • Informar sobre novetats a l'aula virtual o la disponibilitat de correccions d’activitats.

Passos:


Fòrum de dubtes

Es troba a totes les aules virtuals i serveix per a què els estudiants hi plantegin els dubtes que puguin ser d'interès general.

Recomanacions:

 • Consultar aquest fòrum, mínim, cada dos dies laborables. Una pauta que pot ser útil és consultar-lo cada dilluns, dimecres i divendres.
 • Respondre els dubtes plantejats com més aviat millor. De vegades la resposta pot ser, simplement notificar que hem rebut i llegit la consulta i que la respondrem el més aviat possible.
 • Resoldre dubtes recurrents que ens hagin arribat per altres vies, tot aprofitant per reconduir els estudiants a què plantegin els seus dubtes en aquest fòrum.
 • Resoldre els dubtes escrivint una resposta o utilitzant els botons d’enregistrament d'àudio i/o vídeo que ofereix el mateix editor del Campus Virtual.

Us animem a provar aquestes opcions, ja que incrementen en l’alumnat el sentiment de seguiment i d’estar acompanyats.


Videoconferència

Les sessions de videoconferència ens permeten comunicar-nos de manera síncrona amb els estudiants i interactuar amb ells. També ens permeten compartir presentacions i el nostre escriptori durant la sessió. A més, poden ser gravades i posades a disposició dels estudiants per a la seva posterior consulta.

Les videoconferències es poden fer servir amb el grup-classe o en grups petits per a tutories.

Recomanacions:

 • Evitar fer tantes sessions per videoconferència com classes presencials hi hagi planificades. Una videoconferència setmanal o cada dues setmanes port ser suficient per acompanyar els estudiants.
 • Les sessions de videoconferència no convé enfocar-les per replicar el que faríem en una classe presencial, sinó per presentar breument el més important del tema a tractar, presentar la documentació d’estudi recopilada a l’aula virtual, resoldre dubtes recurrents, presentar i explicar les activitats a resoldre, etc...
 • Respectar l’horari que tindria la classe presencial per tal d’evitar coincidències amb altres assignatures.
 • Establir amb el màxim d'antelació possible l’horari de les sessions i informar-les al calendari i a través del tauler d’anuncis.
 • No fer-les més llargues de 45 minuts.

Si els grups són molt grans,intentar dividir els estudiants en grups més petits per facilitar la gestió i la interacció de la sessió.

 • Gravar les sessions i deixar-les disponibles a l’aula virtual.


Passos:


Microsoft-Teams.png

En cas de gravar una videoconferència aquesta només podrà ser publicada a l’aula virtual i no en cap web externa. En cas de portar a terme aquesta acció cal informar els estudiants (amb un text al costat de l’accés a la sala i llegint-lo a l’inici de la sessió) del següent:

“S’informa als i les estudiants que les sessions per videoconferència poden ser enregistrades per posar-les a disposició de tots els i les estudiants de l’aula virtual. Es recomana que les intervencions a l’aula es realitzin sense imatge ni veu.”

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, CIF Q9350003A, amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
Finalitat Aquest tractament té per finalitat la prestació del servei d’educació superior (article 1 i 2 LOU).
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit que inclogui una fotocòpia del DNI adreçat al Registre General de la URV, a la mateixa adreça del domicili fiscal, o presentant-lo al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàticament, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Informació addicional Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat Avaluació a distancia i els vostres drets al registre d’activitats del tractament de la URV publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd, on també hi podeu consultar la política de privacitat de la URV. Addicionalment, podeu adreçar al delegat o delegada de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades personals a l’adreça de correu electrònic dpd@urv.cat.


Calendari

El calendari aglutina els esdeveniments importants que hi hagi informats en cadascuna de les assignatures, com per exemple les dates de lliurament d'activitats, o altres dates importants que els docents informin degudament

El Calendari és contextual. Trobaràs un calendari a cada aula virtual que contindrà els esdeveniments de l'aula en concret i un calendari a la pàgina principal, aquest aglutina tots els esdeveniments publicat dins les assignatures.

Recomanacions:

 • Informar de tots els esdeveniments importants de l’assignatura com ara dates de lliurament d’activitats, sessions de videoconferència, etc...
 • Actualitzar el calendari si hi ha algun canvi en les dates previstes inicialment.
 • Informar de possibles canvis al calendari enviant un missatge al fòrum d’avisos i notícies.

Passos:

Calendar.png

Aplicació mòbil

Fer servir l'aplicació mòbil té avantatges respecte l'accés web, entre elles, la possibilitat de rebre "notificacions push al mòbil" d'aquells esdeveniments importants com per exemple missatges del "Taules d'avisos i notícies" o de les activitats a entregar o avaluades a través de les tasques o dels esdeveniments fixats al calendari, com per exemple, les videoconferències.

Recomanacions

 • Fer servir el tauler d’avisos i notícies i el calendari per provocar notificacions al mòbil dels nostres estudiants.
 • Demanar als estudiants que s’instal·lin l’App de Moodle i que activin les notificacions per a rebre de forma instantània els missatges, i evitar que es perdin els correus-e si tenen la bústia plena.

Passos:


Publicació de materials i recursos d’estudi

Per afavorir l’estudi autònom de l’estudiant cal incrementar el nombre de continguts i recursos que li posem a la seva disposició. Per a poder-ho portar a terme el nostre campus virtual ens ofereix diferents possibilitats:

Fitxers per a descàrrega i posterior lectura o estudi

Passos:


Enllaços web

Passos:


Narrar un PowerPoint

A partir d’una presentació existent, narrem amb veu les diapositives. El fitxer resultan serà un vídeo que publicarem a l’aula virtual de l’assignatura.

Passos:


Nota: Per narrar un PowerPoint amb MAC cal que tinguis la versió de l'Office 365 que ho permet. Disposes de 5 llicències per instal·lar en ordinadors personals, ja siguin basats en S.O Windows 7, 8 o 10 o Mac OS, 5 dispositius mòbils i en 5 dispositius tipus tablet.

En aquest enllaç teniu una guia per la seva instal·lació.


Seqüències de vídeo capturant la pantalla

Sense edició posterior

Apowersoft permet de forma gratuïta capturar la pantalla juntament amb la càmera web.

Amb eines d'edició

Recomanem utilitzar l'Active Presenter. Que és un programa amb moltes opcions, multi-plataforma i gratuït.

Passos:


Gravació de vídeos curts amb la webcam de durada curta

Directament dins el moodle podem gravar vídeos curts de la webcam fins a 2 minuts de durada.

Recomanacions:

 • No publicar directament els PowerPoint o presentacions que fem servir en les classes presencials, aquests només són un acompanyament del nostre discurs, no un material d’estudi autònom.
 • En el seu lloc, fer servir fonts originals, enllaços, documents resum o screencasting o PowerPoint narrats que l’estudiant sí pugui treballar autònomament.
 • En el cas dels PowerPoint, també es pot complementar la informació continguda en les diapositives amb informació addicional en les notes/comentaris de la presentació. Posteriorment caldrà exportar la presentació en PDF per a què s’incloguin les notes.
 • Acompanyar els materials d’estudi amb un test d’autoavaluació o d’una activitats tipus tasca que validin la posada en pràctica dels coneixements adquirits en els materials d’estudi.

Passos:


Activitats de treball per l’estudiant

Per fomentar el treball com a part de l’activitat autònoma de l’estudiant dins el campus virtual.

L'activitat tasca

La tasca és una activitat que ens permet proposar treballs als estudiants i oferir un espai per lliurar els treballs realitzats. La tasca també permet que el docent pugui qualificar els treballs dins l’aula virtual de forma qualitativa i quantitativa, incloent comentaris en el mateix treball de l’estudiant sense haver de descarregar-lo.

En resum, permet als docents comunicar les instruccions, recollir els treballs i proporcionar qualificacions i retroacció a les activitats realitzades pels estudiants.

Recomanacions:

 • Fer servir les tasques per registrar els lliuraments dels treballs dels estudiants i qualificar-los posteriorment.
 • Incloure una data de lliurament per l’activitat, la qual automàticament es publicarà al calendari.
 • Qualificar les activitats oferint una retroacció qualitativa i quantitativa a temps, que permeti a l’alumnat rebre un feedback que li permeti continuar el seu aprenentatge.

Passos:


Creació de grups d'estudiants i tasca en grups

Creació de grups d’estudiants a l’aula virtual i treballar el lliurament i l’avaluació de tasques en grup.


El qüestionari

Permet fer activitats tipus test o de preguntes obertes.

El qüestionari ens permet plantejar diferents tipus de preguntes als estudiants (d’opció múltiple, vertader/fals, resposta oberta, etc...) i configurar-los per tal de permetre múltiples intents o no i, fins i tot, proporcionar un feedback immediat i automàtic del que han contestat correctament i del que no. En aquest cas, es recomana fer servir els qüestionaris per permetre l’estudiant regular el seu aprenentatge de manera autònoma. És a dir, com a proves d'autoavaluació.

Per a fer servir els qüestionaris amb finalitats diferents de l'autoavaluació i l'autoregulació de l'aprenentatge, recomanem consultar les indicacions facilitades a la guia d'avaluació a distància >>>>

Recomanacions:

 • Acompanyar el material d’estudi d’un petit qüestionari d'autoavaluació, per exemple, per a cada bloc temàtic, amb múltiples intents que permeti a l’estudiant autoregular el seu progrés.
 • Si fem servir qüestionaris amb finalitats diferents a l'autoavaluació i l'autoregulació de l'aprenentatge, configurarem el qüestionari limitant el nombre d'intents, el temps disponible, o altres paràmetres.

Passos:Seguiment de l'activitat de l'estudiant

El Campus Virtual disposa de diferents eines que permeten fer un seguiment del que fa l’estudiant a l’aula.

La més senzilla seria accedir al llistat de participants, on podem ordenar-los per últim accés, la qual cosa ens permetrà saber quins estudiants s’han connectat darrerament i quins no i en aquest cas, lliurar-los un missatge per motivar-los a seguir l’assignatura.

Recomanacions:

 • Intentar contactar amb els estudiants que no segueixen l’assignatura.
 • Donar un feedback quantitatiu i qualitatiu, motivador i a temps de les activitats lliurades pels estudiants.

Passos:


Suport per a portar a terme aquestes accions

Pots contactar a suport.campusvirtual@urv.cat explicant amb el màxim de detall la teva necessitat o problemàtica.

Ens serà molt útil si ens proporciones la següent informació:

 • Codi o nom complert de l'espai o assignatura per la qual necessites ajuda.
 • Telèfon de contacte i franja horària en que podem localitzar-te.