Accions

Avaluació TFG TFM a distància

De Moodle Wiki

Pdf4.png Descarregar la guia en format PDF >>>>

ALTRES GUIES:

En aquest document es presenten tres propostes per avaluar la presentació i defensa del TFG i del TFM, adaptades a partir de les orientacions del "Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial", del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC):

 • Opció 1: presentació i defensa del TFG/TFM asíncrones
 • Opció 2: presentació i defensa del TFG/TFM síncrones
 • Opció 3: presentació asíncrona i defensa síncrona del TFG/TFM

En totes tres propostes cal informar els estudiants del tractament de les imatges durant la realització de la defensa. Per aquest motiu cal seguir les instruccions que hi ha a la secció"Avisos en matèria de privadesa de dades". També hem inclòs al final del document una llista d'actuació en possibles situacions excepcionals que es poden produir durant la defensa.

Faqs1.png Recull de Preguntes freqüents

Suport tècnic

En el cas de les activitats síncrones per videoconferència, es recomana que l’estudiant faci un assaig amb prou antelació per comprovar que la solució adoptada funciona correctament, segons el que s’espera.

En el cas d’optar per la creació de presentacions asíncrones en vídeo, el coordinador o coordinadora de TFG o TFM, si ho considera necessari, una vegada triada l’eina, pot sol·licitar a suport.campusvitual@urv.cat una formació en línia (seminari web) per als seus estudiants sobre l’eina triada.

Si el professor té dubtes tècnics, també els pot plantejar a suport.campusvirtual@urv.cat amb la màxima antelació possible.

Opció 1: presentació i defensa asíncrones

 • Indicada quan s'han de gestionar grans volums de treballs.
 • No calen requisits tecnològics elevats ni una connexió de dades estable.
 • La defensa no és necessàriament pública.


Procés d'avaluació

 1. Per fer la presentació l'estudiant ha de fer un vídeo amb els continguts següents:
  1. Suport expositiu (PowerPoint o similar).
  2. Càmera gravant-se a si mateix explicant la presentació.
 2. L'estudiant puja el vídeo al seu espai OneDrive i comparteix l'enllaç a través d'una tasca de Moodle o directament als membres del tribunal. Les instruccions per compartir el vídeo es troben en aquest enllaç: Compartir vídeo des de OneDrive >>>>
 3. El tribunal es reuneix virtualment, de manera asíncrona, i en aquesta reunió mira el vídeo de presentació. La deliberació es pot fer per correu electrònic, xat o videoconferència, i s’han de pactar les preguntes que es formularan a l’estudiant de manera asíncrona.
 4. A continuació es fa la defensa del treball. En un període de temps predeterminat, l’estudiant rep una sèrie de preguntes del tribunal per aclarir, justificar o ampliar la memòria presentada. Disposa d’un límit de temps (dia i hora, 48 hores per exemple) per respondre les preguntes.
  1. Una possibilitat és plantejar les preguntes a l’estudiant a través d’una altra tasca de Moodle, oberta durant el període estipulat, de manera que es puguin intercanviar retroaccions del tribunal i contrarespostes, o demanar-li nous lliuraments de la tasca. També es pot gestionar per correu electrònic, fòrum privat o qualsevol altre mitjà que el tribunal consideri adient.
 5. El tribunal pot fer contrapreguntes durant tot el període de defensa. Un cop acabada aquesta fase, cal informar l'estudiant que ja no hi ha més preguntes per part del tribunal. Després el tribunal delibera sobre la qualificació de la defensa i n’emet la nota final. La deliberació es pot fer de forma síncrona o asíncrona (correu electrònic, xat, etc.).
 6. El tribunal decideix la qualificació final de la defensa i elabora l’acta corresponent, que s'ha de guardar com a prova.


Eines disponibles perquè l'estudiant faci la presentació:

 • Narrar un PowerPoint: A partir d'una presentació existent, narrem amb veu i càmera les diapositives. El resultat s'exporta a format vídeo. Algunes versions del PowerPoint no permeten l'enregistrament de la càmera. Anar a la guia de narrar un PowerPoint >>>>
 • Capturador de pantalla Apowersoft: Permet capturar la pantalla juntament amb la càmera web i el micròfon. No permet fer edició posterior. Anar a la guia d'Apowersoft >>>>
 • Capturador de pantalla Active Presenter: Permet capturar la pantalla juntament amb la càmera web i el micròfon. Permet fer edició posterior: retallar, afegir text, imatges, etc. Anar a la guia d'Active Presenter >>>>


Opció 2: presentació i defensa síncrones

 • Indicada quan no s'han de gestionar grans volums de treballs.
 • Els requisits necessaris per poder dur a terme la prova són els següents:
  • Ordinador amb connexió de dades estable.
  • Càmera web, micròfon i altaveus.
 • La defensa és pública: els dies i horaris de les defenses de TFG i TFM es publiquen fent servir els canals existents. Qualsevol membre de la comunitat pot conèixer els treballs que s’hi defensen, l’autor, la data i l’hora de defensa, els membres del tribunal i demanar d’assistir-hi com a públic contactant amb algun dels membres del tribunal. Als assistents que ho hagin sol·licitat se'ls compartirà l'accés a la sala on tingui lloc la defensa. Podran accedir-hi amb el micròfon tancat i la càmera apagada, i sense possibilitat d'intervenir-hi.
 • No es pot enregistrar la defensa ni el debat.


Procés d'avaluació:

 1. El tribunal i l’estudiant fan una videoconferència el dia i hora assignats per fer la presentació i defensa del TFG o TFM, seguint una estructura similar a la utilitzada en les defenses presencials.
 2. El tribunal delibera sobre la qualificació de la defensa i n’emet la nota final. Aquesta deliberació es pot fer de forma síncrona o asíncrona (correu electrònic, xat, etc.). El tribunal decideix la qualificació final de la defensa i elabora l’acta corresponent, que es s’ha de guardar com a prova.


Eines disponibles:

Ambdues eines permeten compartir l'escriptori i presentacions, a més d'enregistrar la sessió.


Opció 3: presentació asíncrona i defensa síncrona

 • Indicada quan s'han de gestionar grans volums de treballs.
 • Els requisits necessaris per poder dur a terme la prova són els següents:
  • Ordinador amb connexió de dades estable.
  • Càmera web, micròfon i altaveus.
 • La defensa és pública: els dies i horaris de les defenses de TFG i TFM es publiquen fent servir els canals existents. Qualsevol membre de la comunitat pot conèixer els treballs que s’hi defensen, l’autor, la data i l’hora de defensa, els membres del tribunal i demanar d’assistir-hi com a públic contactant amb algun dels membres del tribunal. Als assistents que ho hagin sol·licitat se'ls compartirà l'accés a la sala on tingui lloc la defensa. Podran accedir-hi amb el micròfon tancat i la càmera apagada, i sense possibilitat d'intervenir-hi.
 • No es pot enregistrar el debat.


Protocol d'avaluació:

 1. Per fer la presentació l'estudiant ha de fer un vídeo amb els continguts següents:
  1. Suport expositiu (PowerPoint o similar).
  2. Càmera gravant-se a si mateix explicant la presentació.
 2. L'estudiant puja el vídeo al seu espai OneDrive i comparteix l'enllaç a través d'una tasca de Moodle o directament als membres del tribunal. Les instruccions per compartir el vídeo es troben en aquest enllaç: Compartir vídeo des de OneDrive >>>>
 3. Els membres del tribunal miren de forma asíncrona el vídeo de presentació.
 4. El tribunal i l’estudiant fan una videoconferència el dia i hora assignats per fer la defensa del TFG oTFM en directe. El tribunal pot intervenir-hi de dues maneres:
  1. La totalitat de membres del tribunal hi són presents i intervenen durant la defensa.
  2. El tribunal delibera prèviament per videoconferència, xat, correu electrònic,etc. i pacta les preguntes que formularà a l’estudiant. Es designa undels membres com a representant del tribunal i s’encarrega de formular les preguntes i contrapreguntes durant la defensa síncrona. La resta de membres no es connecten sincrònicament (aquesta alternativa és altament recomanable per a programes amb gran volum d’estudiants).
 5. El tribunal delibera sobre la qualificació de la defensa i n’emet la nota final. Aquesta deliberació es pot fer de forma síncrona o asíncrona (correu electrònic, xat, etc.). El tribunal decideix la qualificació final de la defensa i elabora l’acta corresponent, que s’ha de guardar com a prova.


Eines per fer presentacions en vídeo:

 • Narrar un PowerPoint: A partir d'una presentació existent, narrem amb veu i càmera les diapositives. El resultat s'exporta a format vídeo. Algunes versions del PowerPoint no permeten l'enregistrament de la càmera. Anar a la guia de narrar un PowerPoint >>>>
 • Capturador de pantalla Apowersoft: Permet capturar la pantalla juntament amb la càmera web i el micròfon. No permet fer edició posterior. Anar a la guia d'Apowersoft >>>>
 • Capturador de pantalla Active Presenter: Permet capturar la pantalla juntament amb la càmera web i el micròfon. Permet fer edició posterior: retallar, afegir text, imatges, etc. Anar a la guia d'Active Presenter >>>>

Eines de videoconferència:

Ambdues eines permeten compartir l'escriptori i presentacions, a més d'enregistrar la sessió.


Avisos en matèria de privadesa de dades

El professorat ha d’informar l’estudiantat sobre les condicions de privadesa regulades en l’RGPD incorporant-hi el text següent quan convoqui l’acte:

“L'acte de defensa del treball serà visualitzat en remot per verificar la identitat dels estudiants, per garantir-los els drets d’avaluació i donar-los el suport necessari. L'estudiant ha d’avisar les persones que hi conviuen de tals circumstàncies, i recomanar-los que no accedeixin a l'entorn durant la realització de la prova. En tot cas, la URV no és la responsable de la visualització incidental d’imatges que puguin afectar la vida privada i familiar de l’estudiant. No és permès que l’estudiant capti imatges."

El professorat, si ho considera oportú, pot demanar que l’estudiant ensenyi un document identificatiu per acreditar-ne la identitat.

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, CIF Q9350003A, amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
Finalitat Aquest tractament té per finalitat verificar la identitat dels estudiants, garantir-los els drets d’avaluació i publicitat de l’acte, si escau, i donar-los el suport necessari durant la prova d’avaluació.
Drets Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant un escrit que inclogui una fotocòpia del DNI adreçat al Registre General de la URV, a la mateixa adreça del domicili fiscal, o presentant-lo al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàticament, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Informació adicional Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat Avaluació a distancia i els vostres drets al registre d’activitats del tractament de la URV publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd, on també hi podeu consultar la política de privacitat de la URV.

Addicionalment, podeu adreçar al delegat o delegada de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades personals a l’adreça de correu electrònic dpd@urv.cat.


Resolució de problemes i situacions excepcionals

Què passa si l'estudiant o algun membre del tribunal no es pot connectar al principi de la sessió? En el cas de que la presentació sigui síncrona i no hi hagi manera d'establir la connexió després d'un temps raonable, es proposa ajornar-la a un altre dia i hora, que s'haurà de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.

En el cas que es tracti de només la part de defensa, hi ha dues opcions:

 • Ajornar-la a un altre dia i hora, que s'haurà de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.
 • Traslladar la defensa a un model asíncron per correu electrònic o un altre sistema de missatgeria, seguint les directrius explicades en l’opció 1: presentació i defensa asíncrones.


Què passa si un o dos membres del tribunal es desconnecten durant la defensa del treball? En el cas que la presentació sigui síncrona i no hi hagi manera d'establir la connexió després d'un temps raonable i el tribunal consideri que encara queden molts continguts per exposar, es proposa ajornar-la a un altre dia i hora, que s'haurà de de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.

En el cas que el tribunal es trobi en la fase de preguntes (la presentació s'ha fet de forma asíncrona o ja s'ha acabat) o consideri que la presentació es troba ja en un punt molt avançat i es pot donar per acabada, hi ha dues opcions:

 • Ajornar la part pendent per a una segona sessió, que s'haurà de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.
 • Que el membre (o membres) del tribunal sense connexió comparteixin les preguntes per correu electrònic o un altre sistema de missatgeria amb els altres membres del tribunal, perquè continuï la defensa.


Què passa si l'estudiant es desconnecta durant defensa del treball? En el cas que la presentació sigui síncrona i no hi hagi manera d'establir la connexió després d'un temps raonable i el tribunal consideri que encara queden molts continguts per exposar, es proposa ajornar-la a un altre dia i hora, que s'haurà de de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.

En el cas que el tribunal es trobi en la fase de preguntes (la presentació s'ha fet de forma asíncrona o s'ha acabat) o consideri que la presentació es troba ja en un punt molt avançat, hi ha dues opcions:

 • Ajornar la part pendent per a una segona sessió, que s'haurà de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.
 • Traslladar la defensa a un model asíncron per correu electrònic o un altre sistema de missatgeria, seguint les directrius explicades en l’opció 1: presentació i defensa asíncrones.


Què passa si falla el sistema de videoconferència al principi o durant la defensa? En el cas que la presentació sigui síncrona i no hi hagi manera d'establir la connexió després d'un temps raonable i que la presentació no s'hagi iniciat (o bé que el tribunal consideri que encara queden molts continguts per exposar), es proposa ajornar-la a un altre dia i hora, s'haurà de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.

En el cas que només s'hagi de realitzar la part de defensa, hi ha dues opcions:

 • Ajornar la part de defensa a un altre dia i hora, que s'haurà de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.
 • Traslladar la defensa a un model asíncron per correu electrònic o un altre sistema de missatgeria, seguint les directrius explicades en l’opció 1: presentació i defensa asíncrones.


Què passa si hi ha cap problema en l'àudio d'algun dels participants (estudiant o membre del tribunal)? En la mesura que sigui possible, les persones que tinguin problemes de connexió han d’utilitza el xat o un altre sistema de missatgeria. En el cas que no sigui una opció viable per continuar, es proposa ajornar la presentació a un altre dia i hora, que s'haurà de de tornar a publicar a la web amb la llista de defenses de projectes.


Què cal fer en aquells treballs en què hi ha una part d'empresa confidencial? En els casos sotmesos al deure de confidencialitat, l'acte de defensa s'ha d'adaptar a aquesta circumstància. La recomanació és fer-ne una defensa síncrona i no oferir accés públic a l'acte.