Accions

Com puc crear condicionals a la graella de qualificacions?

De Moodle Wiki

Els condicionals a la graella de qualificació no existeixen com a funció pròpia de la calculadora de Moodle, ara bé, existeixen una fórmules matemàtiques molt útils per tractar l'avaluació condicional en un curs: =if/ and / or. En aquesta pàgina trobaràs diversos exemples de criteris d'avaluació que contenen condicionals que et poden ser útils per aplicar al llibre de qualificacions de la teva aula virtual.

Què són els condicionals?
Són condicions que determinem com a indispensables i que s'han de complir per obtenir un resultat. En el nostre context parlem de criteris d'avaluació. Podem establir condicions/criteris d'avaluació com per exemple que l'alumne hagi d'obtenir una nota mínima de 5 en totes les activitats dels seminaris i que és tinguin o no és tinguin en compte en la nota total de l'assignatura.
Abans de la versió de Moodle 3.8 només podíem establir 1 condició/criteri p. ex. si el total de la categoria de seminaris era inferior a 5 no comptabilitzava en el total de l'assignatura. D'aquesta manera evitàvem que els alumnes tot i suspendre algunes activitats, poguessin aprovar per la mitjana. Ara bé, no podíem determinar que de totes les activitats de forma individual havien d'obtenir un mínim de 5, com a condició per a realitzar la mitjana de la categoria. Per tant, actualment podem establir diversos criteris d'avaluació perquè no tan sols tingui en compte les mitjanes com a única condició.

Coses a tenir en compte a l'hora d'introduir la fòrmula:

  • Sempre ha de començar amb el símbol =
  • if és el nom de la funció que haurem de posar a l'inici perquè ens calculi els condicionals.
  • Quan afegim els percentatges o el pes de l'activtat hem de fer servir la coma (,) ja que el punt no l'accepta.
  • Després del símbol punt i coma (;) hem de fer un espai.
  • Al introduir l'identificador a la fórmula (l'acrònim que hem establert) l'hem d'escriure entre dos claudàtors ''[[X]]'', tal i com ens el mostra.
  • Els símbols amb la puntuació <5 o >=5 fan referència a establir una puntuació que l'activitat ha d'obtenir.
  • Els nombres en negreta són els percentatges (el pes) de les activitats o categories. En aquest cas l'activitat a condicionar té un pes del 40% i l'altre activitat un 60%. ([[activitat que volem condicionar]]>=5; ([[activitat que volem condicionar]]*0,4)+([[Altres activitats]]*0,6)
  • En el cas que vulguem que l'activitat condicionada retorni a 0 quan no s'aconsegueix la puntuació mínima. =if([[activitat que volem condicionar]]>=5; ([[activitat que volem condicionar]]'*0,4)+([[Altres activitats]]*0,6); 0).
  • En el cas que no vulguem que l'activitat condicionada retorni a 0 quan no s'aconsegueix la puntuació mínima, podem establir que a l'alumne només li compti les activitats que estiguin relacionades en aquest últim parèntesis. Per exemple, activitats pràctiques del laboratori, pràctiques d'aula, seminaris, etc.=if([[activitat que volem conidicionar]]>=5; ([[activitat que volem conidicionar]]'*0,4)+([[Altres activitats]]*0,6); ([[ACLAB]]*0,6))Supòsits pràctics

Com puc establir com a condició que comptabilitzi el total de l'assignatura sempre i quan l'alumne obtingui la puntuació requerida en UNA activitat o prova? I en cas contrari, retorni a zero?

Exemple cas pràctic 1:

Suposem que tenim un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques al laboratori). Volem que els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen, automàticament les qualificacions deixin de comptar i obtinguin un total de l'avaluació 0. I en el cas contrari, que li tingui en compte la nota total de l'assignatura: la mitjana ponderada dels seminaris i l'examen final.


Com ho he de fer?

1. S'ha d'establir la puntuació mínima de l'activitat que volem condicionar. Seguint l'exemple que hem ficat, anirem al qüestionari (examen), editar paràmetres; qualificació; qualificació per aprovar. Aquí determinarem un 5.
2. Ara establirem els identificadors (ID) de les activitats o categories. Anirem a qualificacions; categories i elements i editem l'activitat. Se'ns desplegarà un menú i escriurem el Número ID. En aquest exemple ficarem "EXFINAL".
Condicionals 6.png
A continuació, i de la mateixa forma que hem fet anteriorment, introduirem les activitats pràctiques del laboratori, que les tenim agrupades en una categoria, i li direm "ACLAB".

3. Ara introduirem la fórmula des del total del curs, on hi ha el símbol d'una calculadora. Cliquem editar càlcul.
Condicionals 1.png

4. Finalment introduïm la fórmula i desem. Seguint l'exemple que proposem és:
=if([[EXFINAL]]>=5; ([[EXFINAL]]*0,4)+([[ACLAB]]*0,6); 0)
Condicionals 2.png


Com puc establir una nota mínima en una prova perquè juntament amb la resta d'activitats es tingui en compte en el total de l'assignatura si s'assoleix la condició? I en cas contrari que només comptabilitzi la resta d'activitats?

Exemple cas pràctic 2:
Suposem que tenim un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques del laboratori). Volem que els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen final, automàticament els hi deixi de contar l'examen a la graella de qualificacions i només tingui en compte les qualificacions de les activitats de l'avaluació continuada. És a dir, si no arriba al mínim establert a l'examen, tan sols sortirà les notes de les seves activitats pràctiques, i si l'aprova totes dues EXFINAL i ACLAB.

Com ho he de fer?

1. S'ha d'establir la puntuació mínima de l'activitat que volem condicionar. Seguint l'exemple que hem ficat, aniriem al qüestionari (examen), editar paràmetres; qualificació; qualificació per aprovar. Aquí determinarem un 5.
2. Ara establirem els identificadors (ID) de les activitats o categories. Anirem a qualificacions; categories i elements i editem l'activitat. Se'ns desplegarà un menú escriurem el Número ID. En aquest exemple ficarem "EXFINAL". De la mateixa manera que en l'exemple del cas pràctic 1, ja que és el mateix procediment.
A continuació, les activitats pràctiques del laboratori, que les tenim agrupades en una categoria, li direm "ACLAB".

3. Ara introduirem la formula des del total del curs, on a més trobarem un símbol d'una calculadora. Cliquem editar càlcul.
Condicionals 1.png

4.Finalment introduïm la fórmula i desem. Seguint l'exemple que proposem és:

=if([[EXFINAL]]>=5; ([[EXFINAL]]*0,4)+([[ACLAB]]*0,6); ([[ACLAB]]*0,6)) Condicionals 3.png

Com puc determinar que l'alumne hagi d'aprovar amb una nota mínima TOTES les activitats perquè es tinguin en compte en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a un zero?

Exemple cas pràctic 3:
A l'assignatura tenim tres activitats avaluatives (seminaris) més una prova final. Volem que els alumnes aprovin totes les activitats avaluatives (seminaris) amb un 5 com a mínim perquè els compti la mitjana ponderada del total de la categoria d'activitats avaluatives juntament amb el projecte final, sinó el total haurà de ser 0.


Com ho he de fer?
1. S'ha d'establir la puntuació mínima de les activitats que volem condicionar. En aquest cas editarem els paràmetres de les activitats i la prova final; qualificació; qualificació per aprovar. Aquí determinarem un 5.
2. Ara establirem els identificadors (ID) de les activitats o categories. Anirem a qualificacions; categories i elements i editem els ID de les activitats i la prova final. Se'ns desplegarà un menú i escriurem el Número ID. En aquest exemple ficarem:
Cas 3 ID.png
A continuació, i de la mateixa forma que hem fet anteriorment, introduirem el ID de la categoria on estàn agrupades les activitats dels seminaris i li direm "TA" com acrònim de total d'activitats. Els ID és poden personalitzar, pots nombrar-lo com et sigui més fàcil d'identificar.

3. Ara introduirem la fórmula des del total del curs, on hi ha el símbol d'una calculadora. Cliquem editar càlcul.
Condicionals 1.png

4. Finalment introduïm la fórmula i desem. Seguint l'exemple que proposem és:
=if(and(or([[A1]]<5;[[A2]]<5;[[A3]]<5));0;1)*(([[TA]]*0,3)+([[PFINAL]]*0,7))
Screenshot - 2021-03-02T183641.135.png
5. Aquí podeu comprovar com es visualitzen les puntuacions: Cas 3 resultats.png

Com puc establir un mínim d'activitats de les que l'alumne haurà d'obtenir una puntuació igual o superior determinada perquè comptin en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a zero?

Exemple cas pràctic 4:
Descripció del cas
Tenim 4 activitats a l'assignatura (seminaris)+ 1 tasca final (prova) i volem que faci la mitjana ponderada sempre i que no suspenguin (<5) en dues activitats d'un total de quatre (seminaris). Si els alumnes aproven totes o només suspenen 1 activitat obtindran el total de l'assignatura i si suspenen dues o més, el total serà zero. Per fer això s'ha d'agrupar en "grups" segons la "relació a la quantitat d'activitats=condicions" que determinem com a mínimes per aprovar o suspendre <5.
Com ho he de fer?
1. S'ha d'establir la puntuació mínima de les activitats que volem condicionar. En aquest cas editarem els paràmetres de les activitats; qualificació; qualificació per aprovar. Aquí determinarem un 5. També editarem la puntuació mínima de la categoria "activitats de seminari" i el "total del curs" amb un 5. Per fer això has d'anar a; categories i elements: editar paràmetres. A continuació fes clic a "mostrar més" del "total de categoría".
Screenshot - 2021-03-02T192110.513.png
2. Ara establirem els identificadors (ID) de les activitats o categories. Anirem a qualificacions; categories i elements i editem els ID de les activitats. Se'ns desplegarà un menú i escriurem el Número ID. En aquest exemple ficarem:
ID CAS 4.png
3. Ara introduirem la fórmula des del total del curs, on hi ha el símbol d'una calculadora. Cliquem editar càlcul.
[Fitxer:Condicionals 1.png]]

4. Finalment introduïm la fórmula tenint en compte l'agrupació de les activitats que condicionem. Si volem que més de dues activitats suspeses retorni a zero del total de l'assignatura, hem d'agrupar-les en dues parts "relació d'activitats=condicions" i utilitzar el "or" entremig: primer grup A1 i A2; segon grup A3 i A4. Seguint l'exemple que proposem és:
=if(and(or([[A1]]<5;[[A2]]<5);or([[A3]]<5;[[A4]]<5));0;1)*(([[TA]]*0,6)+([[PF]]*0,4))
Cas 4 fórmules.png
5. Aquí podeu comprovar com es visualitzen les puntuacions: Cas 4 resultats.png