Accions

Com puc crear condicionals a la graella de qualificacions?

De Moodle Wiki

Els condicionals a la graella de qualificació no existeixen com a funció pròpia de la calculadora de moodle, ara bé, existeix una formula matemàtica que ens permet implementar-los. En primer lloc hem de coneixer la funció següent:

  • f és la qualificació que ha obtingut l'estudiant
  • f0 és la qualificació mínima que hem establert nosaltres

La funció: min (1,round(f/(2*f0))) Retorna:

  • 1 si f>f0 o f=f0 ,l'estudiant ha obtingut una qualificació major o igual a la qualificació fixada com a mínim.
  • 0 si f<f0 ,l'estudiant ha obtingut una qualificació menor a la qualificació fixada com a mínim.

Per tant, la funció complementaria: 1- min (1,round(f/(2*f0))) Retorna:

  • 0 si f>f0 o f=f0 ,l'estudiant ha obtingut una qualificació major o igual a la qualificació fixada com a mínim.
  • 1 si f<f0 ,l'estudiant ha obtingut una qualificació menor a la qualificació fixada com a mínim.

Per tant, quan volem utilitzar condicionals hem d'implementar una fórmula que faci el següent: min (1,round(f/(2*f0)))*(com volem que es calculi la qualificació si l'estudiant ha arribat al mínim) + (1- min (1,round(f/(2*f0))))* (com volem que es calculi la qualificació si l'estudiant no ha arribat al mínim) En un cas pràctic: Suposem que tenim un examen final f obligatori per tots els estudiants i una nota mitja en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada). Si volem que la nota final sigui la de l'examen si es suspèn (f<f0, on f0 és la nota de tall) i la mitja entre l'examen i l'avaluació continuada si s'aprova l'examen, definirem el càlcul següent: " =min(1,round(f/(2*f0);0))* (calcul aprovat)+(1-min(1,round(f/(2*f0);0)))*(càlcul suspès) "

Més opcions a la documentació oficial