Accions

E-Tutories

De Moodle Wiki

Per a facilitar el desenvolupament i la gestió de la tutoria acadèmica en el marc del Pla d’Acció Tutorial de la URV s'ha dissenyat l'Espai Virtual de Tutories (EVT).
En aquests moments Moodle Tutories disposa de les funcionalitats pròpies de Moodle i funcionalitats que hem incorporat per a donar resposta al desenvolupament de les e-tutories.

Concretament, les funcionalitats específiques de e-tutories són:

 • Gestionar i planificar reunions de tutoria per part del tutor i alumne amb un sistema de notificació automàtic. Les notificacions es reben mitjançant missatgeria i amb còpia al correu electrònic.
 • Oferir eines (al tutor) per al seguiment longitudinal dels alumnes, com per exemple: consulta de l’expedient acadèmic dels alumnes tutoritzats, consulta del perfil de/ls l’alumne/s, enregistrament del seguiment i evolució de/ls alumne/s i generació d’informes automàtics.


Descripció del bloc

a les aules de tutoria acadèmica, a més de comptar amb totes les eines pròpies de qualsevol altra aula virtual, trobem el bloc "Tutories". Bloc tutories.PNG

A través del bloc "tutories" de les aules de tutoria acadèmica, trobem les opcions:>

Eina

Descripció

Fitxa perfil estudiant 1r curs grau Ens dóna informació sobre el perfil dels nostres estudiants del primer curs de grau. L'enllaç fa de passarel·la amb la intranet.

Visible des del rol Tutor.

Fitxa de dades d'estudiant Ens dóna informació sobre l’estat actual de l’estudiant, ens dóna informació com la seva situació laboral o la seva disponibilitat per als seus estudis entre d’altres.

Visible des del rol Tutor.

Fitxa de seguiment És una eina que ens permet documentar les sessions de tutories i crear registres per tal de recuperar fàcilment la informació de les sessions de tutoria.

Visible des del rol Tutor

Expedient acadèmic Pots consultar l'expedient acadèmic de l'estudiant/estudiants que tutoritzes.

Visible des del rol Tutor

Generar informe Les consultes que podem realitzar al generar informes sobre el grup d’estudiants o un estudiant ens donen informació estadística. Aquesta informació pot ser útil de cara a les tutories de grup i individuals i pot ajudar a detectar mancances.

Visible des del rol Tutor/Responsable/Coordinador/TSQD

Històric d'informes A través de l’històric d’informes podem consultar els diferents informes generats agrupats per categories d’estudiants o de grup.

Visible des del rol Tutor/Responsable/Coordinador/TSQD


Fitxa de dades d'estudiant

L’informe de la fitxa de dades d'alumne ens dona informació sobre l’estat actual de l’estudiant, ens dona informació com la seva situació laboral o la seva disponibilitat per als seus estudis entre d’altres.
Per tal de poder consultar-la l’estudiant l’ha d’haver emplenat prèviament. Per tant, en el cas que l’estudiant no hagi emplenat la fitxa de dades de l'alumne no veureu les dades.

Consultar la fitxa de dades d'alumne

Per consultar la fitxa de dades d'alumne segueixi els següents passos:

 1. Feu clic a Fitxa de dades d'alumne del bloc de tutories i a través del menú desplegable, selecciona l'alumne.

  Bloc tutories01.PNG

 2. Per últim, fes clic sobre el botó "veure".


Podràs visualitzar una fitxa amb totes les dades de l'alumne/a seleccionat.
Bloc tutories02.PNG

Apareixerà l’informe de la fitxa de dades alumne amb informació sobre:

 • Dades personals de l'estudiant
 • Formació acadèmica de l'estudiant
 • Dades proporcionades per l'alumne: Experiència laboral, Motivació i expectatives vers els estudis
 • Autovaloració de l’assoliment de les capacitats i competències que es promouen als seus estudis


Fitxa de seguiment

La fitxa de seguiment és una eina que ens permet documentar les sessions de tutories i crear registres per tal de recuperar fàcilment la informació de les sessions de tutoria.
Bloc tutories03.PNG

Emplenar una fitxa de seguiment

trobem dos tipus de fitxes de seguiment:

 • fitxes de seguiment de grup (tutories grupals)
 • fitxes de seguiment individuals (tutories individuals)

Per a emplenar una fitxa de seguiment de grup s’han de seguir els passos següents:

 1. Fer clic a “fitxa de seguiment”.
 2. Seleccionar “fitxa per a més d’un estudiant”.
 3. Fer clic sobre “Nova fitxa”.
 4. A “Data i tipus de tutoria” seleccionar la data en què s’ha realitzat la tutoria i el tipus entre les opcions: presencial, videoconferència, xat, fòrum, correu electrònic, altres TIC.
 5. A “Duració” seleccionar el temps de duració de la tutoria.
 6. A “Assistència dels estudiants” seleccionar els estudiants que han assistit, no han assistit i els que s'han excusat
 7. A “Temàtiques treballades” seleccionar la temàtica treballada (en cas que per defecte no aparegui la temàtica que ha treballat es pot indicar a altres temàtiques)
 8. A "Observacions" introduirem les observacions pertinents (possibles dificultats detectades, motivacions, dubtes, etc.).
 9. A "Pendent" podem anotar allò que quedi pendent treballar o resoldre en alguna altra sessió.
 10. Per últim, no oblidis desar els canvis.

Bloc tutories04.PNG


Per a emplenar una fitxa de seguiment individual s’han de seguir els passos següents:

 1. Fer clic a “fitxa de seguiment”.
 2. Seleccionar al desplegable l'estudiant de qui volem generar la fitxa de seguiment.
 3. Fer clic a “Nova fitxa”.
 4. A "Data i tipus de tutoria” seleccionar la data en què s’ha realitzat la tutoria i el tipus entre les opcions: presencial, videoconferència, xat, fòrum, correu electrònic, altres TIC.
 5. A “Duració” seleccionar el temps de duració de la tutoria.
 6. A “Assistència dels alumnes” seleccionar l'opció més adient.
 7. A “Temàtiques treballades” seleccionar la temàtica treballada (en cas que per defecte no aparegui la temàtica que ha treballat es pot indicar a altres temàtiques)
 8. A “Observacions“ introduir les observacions pertinents (possibles dificultats detectades, motivacions, dubtes, etc.).
 9. A "Pendent" Per anotar allò que quedi pendent treballar o resoldre.
 10. Per últim, no oblidis desar els canvis.

Bloc tutories05.PNG

Gestionar fitxes de seguiment

Gestionar una fitxa de seguiment ens pot servir per recordar/modificar/eliminar una fitxa de seguiment.
D'aquesta manera podem veure els temes tractats en tutories anteriors i visualitzar aquells aspectes que havien quedat pendents de treballar.

Per gestionar les fitxes de seguiment grupal s’han de seguir els passos següents: 1. Accedeix a "fitxes de seguiment" al bloc tutories.
2. Sense seleccionar cap usuari en concret al desplegable de selecció, fes clic sobre el botó "gestionar fitxes".
3. Veuràs el llistat per ordre cronològic de les diferents fitxes que has anat elaborant.

Bloc tutories06.PNG

4. Per consultar una fitxa només cal que facis clic sobre el títol d'aquesta. Si vols editar-la pots fer clic sobre la icona Bloc tutories07.PNG, i si la vols eliminar, fes clic a la icona Bloc tutories08.PNG.

Per gestionar les fitxes de seguiment individual s’han de seguir els passos següents: 1. Accedeix a "fitxes de seguiment" al bloc tutories.
2. Selecciona l'estudiant del qui vols consultar les fitxes de seguiment creades i fes clic sobre el botó "gestionar fitxes".
3. Veuràs el llistat per ordre cronològic de les diferents fitxes que has anat elaborant.

Bloc tutories09.PNG

4. Per consultar una fitxa només cal que facis clic sobre el títol d'aquesta. Si vols editar-la pots fer clic sobre la icona Bloc tutories07.PNG, i si la vols eliminar, fes clic a la icona Bloc tutories08.PNG.


Expedient acadèmic

Podeu consultar l'expedient acadèmic de l'estudiant/estudiants que tutoritzeu.

Els passos per poder visualitzar un expedient acadèmic són els següents:
1. Feu clic a Expedient Acadèmic. Us apareixerà la següent pantalla
Bloc tutories10.PNG
2. Seleccioneu l'estudiant del qual voleu veure el seu expedient i fes clic a "veure".

Aquesta és la informació que podreu consultar:
Bloc tutories11.PNG


Generar informes

Les consultes que podem realitzar al generar informes sobre el grup d’estudiants o un estudiant ens donen informació estadística. Aquesta informació pot ser útil de cara a les tutories de grup i individuals i pot ajudar a detectar mancances. </br>

 • Informes de quantitat
  • Informe d’estudiants: Ens dóna informació sobre l’ús del portal associada a la fitxa dades de l’estudiant.
  • Informe de tutors: Ens dóna informació sobre l’ús del portal associada a la fitxa de seguiment.
 • Bloc tutories12.PNG
 • Informes de qualitat
  • Perfil d’estudiant: Informe associat a la fitxa de dades de l’estudiant. Ens dóna informació sobre l’estat actual de l’estudiant, ens dóna informació com la seva situació laboral o la seva disponibilitat per als seus estudis entre d’altres.
  • Seguiment dels estudiants: Informe associat a la fitxa de seguiment. Ens dóna informació sobre les sessions de tutories.

Bloc tutories13.PNG


Consultar i/o generar informes

Per consultar un informe s’han de seguir els següents passos:

 • Fer clic a Generar Informe.


 • Si volem fer un informe de quantitat
 1. Seleccionar el tipus d'informe (Per fer-ho obrir el desplegable)
 2. Fer clic a Desa els canvis


Al dir-li "Desa els canvis" s’obrirà un informe en format web, al final d'aquest informe trobem un enllaç per generar el "full de càlcul amb les dades" (Excel).


 • Si volem fer un informe de qualitat
 1. A Temàtica d’informe seleccionar el tipus d'informe (Per fer-ho obrir el desplegable)
 2. A Alumne seleccionar tots els alumnes en cas de voler un informe general de tots els estudiants o bé seleccionar un estudiant en concret
 3. A Curs seleccionar tots els anys acadèmics en cas de voler fer un informe general o bé seleccionar un curs en concret. Cal tenir en compte que l'informe de perfil dels estudiants, vinculat a les dades obtingudes de la fitxa dades d'alumnes, NO depèn de l'any acadèmic
 4. Fer clic a Desa els canvis.


Al dir-li Desa els canvis s’obrirà un informe en format web, on es podrà indicar quins gràfics es volen incloure a l’informe final i se’n podrà generar l’arxiu pdf corresponent.


Històric d'Informes

A través de l’històric d’informes podem consultar els diferents informes generats.


DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines