Accions

Peticions relacionades amb espais de docència oficial

De Moodle Wiki

Les aules virtuals de docència oficial són els espais que apareixen automàticament al Campus Virtual a l'inici de curs i que tenen relació amb una titulació oficial de la Universitat.

Divisió d'un espai de Moodle en més d'un espai

Pregunta

Resposta

QUI Ho pot demanar el coordinador de l'assignatura amb el vist-i-plau del responsable de la titulació.
QUAN Abans de deixar l'espai a disponibilitat dels estudiants per primer cop.
Abans de que els professors implicats hagin començat a treballar-hi, evitant així la pèrdua del treball realitzat
COM Fent arribar a suport.campusvirtual@urv.cat la petició indicant:
- Nom i codi de l'espai original a dividir.
- Noms que s'han de donar als nous espais.
- Grups de matrícula que han d'anar a cadascun dels nous espais
OBSERVACIONS La divisió no pot implicar duplicar les aules per a un estudiant. La divisió respondrà a la necessitat de tenir aules diferents per a grups de matrícula, per exemple una aula per al grup de matí i una aula per al grup de tarda.

L'assignació d'usuaris estudiants serà automàtica. Si l'espai original conté materials i activitats, aquests es perdran.

RESOLUCIÓ *Un cop efectuada la divisió s'avisarà al coordinador que va fer la petició.

Unió de dos o més espais Moodle en un únic espai

Pregunta

Resposta

QUI Ho pot demanar qualsevol dels coordinadors de les assignatures afectades amb el vist-i-plau del/s responsable/s de la/les titulació/ns afectada/es i de la resta de coordinadors de les assignatures afectades.
QUAN Abans de deixar l'espai a disponibilitat dels estudiants per primer cop.
Es recomana fer la petició abans de que els professors implicats hagin començat a treballar-hi, evitant així la pèrdua del treball realitzat.
COM Fent arribar la petició a suport.campusvirtual@urv.cat, en còpia als coordinadors de la resta d'assignatures implicades, i s'hi ha d'indicar:
- Nom i codi dels espai originals a unir.
- Nom que s'ha de donar al nou espai.
OBSERVACIONS Si algun dels espais originals conté materials i activitats, aquests es perdran.
RESOLUCIÓ *Un cop efectuada la divisió s'avisarà al coordinador que va fer la petició.