Accions

Tallers

De Moodle Wiki

Què és?

L'activitat taller permet la recopilació, revisió i avaluació pels companys del treball de l'estudiant.

Els estudiants poden trametre qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos o fulls de càlcul, i també poden escriure text directament en un camp utilitzant l'editor de text.

Les trameses s'avaluen a través d'un formulari d'avaluació multi-criteri definit pel professorat.
El procés d'avaluació per parells i la comprensió del formulari d'avaluació es pot practicar per avançat mitjançant trameses d'exemple donades pel professorat, junt amb una avaluació de referència.
L'estudiant té l'oportunitat d'avaluar una o més de les trameses dels seus companys. Les trameses i els revisors poden ser anònims si cal.

L'estudiant obté dues qualificacions en una activitat de taller: una qualificació per la seva tramesa i una altra qualificació per l'avaluació que hagi fet de les trameses dels seus companys.
Totes dues qualificacions es registren en el butlletí de qualificacions.


Cliqueu els requadres de la imatge per accedir a l'explicació de cada un dels apartats:

Fase configuracióFase de tramesaFase d'avaluacióFase de qualificacióFase de tancamentTaller moodle


Vídeos explicatius (sense àudio)

Fase de configuració

Quan afegim l'activitat Taller, la primera fase que modifiquem és la de configuració. En aquesta fase el professorat pot canviar els paràmetres del taller, modificar l'estratègia de qualificació o retocar els formularis d'avaluació.
Els usuaris no poden fer trameses ni avaluar-les.

Afegir activitat taller

Vegeu el següent vídeo tutorial (sense àudio) sobre com crear una activitat taller. Si no el veieu correctament feu clic aquí.


Estratègia de qualificació

L'estratègia de qualificació ens permet escollir el formulari d'avaluació que faran servir els estudiants per avaluar les trameses dels seus companys.

Nom Descripció
Qualificació acumulativa S'assigna una qualificació i uns comentaris al voltant d'aspectes concrets
Comentaris S'assignen uns comentaris al voltant d'aspectes concrets però no es pot assignar cap qualificació
Nombre d'errors S'assignen comentaris i una avaluació de tipus Si/No al voltant d'aspectes concrets
Rúbrica S'assigna un nivell d'avaluació al voltant d'aspectes concrets


Fase de tramesa

Visualització del professor

Un cop s'ha creat el Taller, cal editar la Fase de Configuració i la Fase de Tramesa per fer accessible l'activitat als estudiants.
Vegeu el següent vídeo-tutorial (sense àudio), per una major resolució feu clic aquí.


A la fase de tramesa, els participants del Taller envien el seu treball. Les dates per control de l'accés poden configurar-se de manera que, encara que el taller es trobi en aquesta fase, l'enviament o tramesa estarà restringit només al marc o temps donat. La data (i l'hora) de l'inici de l'enviament, la data (i l'hora) en que finalitza, o ambdues, es poden especificar.

L'informe d'enviaments del taller li permet als professors veure qui ha realitzat la tramesa i qui no ho ha fet, i filtrar per enviament o per la darrera modificació:


Visualització de l'alumne

En la Fase de tramesa els estudiants poden trametre la seva feina durant el període de temps establert. En el següent vídeo es poden veure els passos que ha de seguir l'alumne:


Fase d'avaluació

Visualització del professor

El professor ha d'assignar les trameses dels alumnes abans de passar a la Fase d'avaluació:


Un cop acabada l'activitat el professor visualitzarà les qualificacions de la següent manera:

Tallerqualificacio.png

Visualització de l'alumne

Fase de qualificació de les avaluacions

Per calcular la nota del Taller, trobem en aquesta fase que els estudiants que hagin participat en el Taller podran corregir i revisar les trameses dels seus companys. Com a la fase de tramesa, l’accés pot ser restringit a partir d’una determinada data i hora o fins a una determinada data i hora, i en aquest període de temps aquesta característica es trobarà disponible.


Fase de tancament

Quan el taller es troba en aquesta fase, les notes finals calculades a la fase prèvia seran introduïdes al llibre de qualificacions. El resultat serà que les notes del Taller passaran a aparèixer tant al llibre de qualificacions com en l’activitat. Els estudiants podran visualitzar les seves trameses, tant les trameses com les avaluacions seran publicades en aquesta fase.


Rectificar la qualificació final d'una tramesa

Una vegada s'ha calculat la qualificació resultant per a les trameses dels estudiants, el professorat té l'opció de revisar i rectificar-les, si ho considera.
DRECERES:

Activitats Recursos Blocs Navegació Configuració Espai Moodle Altres eines