aaaaaaaa

Estructurar l'espai d'una assignatura virtual

De Moodle 2 Wiki
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Com a professor d'una assignatura virtual en aquesta guia podràs obtenir unes breus indicacions que et serviran per dissenyar l’estructura del teu espai d'assignatura i conèixer eines i recursos per comunicar-te i orientar els estudiants.

Abans de estructurar el teu espai d'assignatura, has de tenir ja planificada la totalitat de la teva assignatura, ara bé llegir aquesta guia et pot ajudar a l'hora de tancar el teu disseny instruccional. Per a més informació sobre com dissenyar i planificar l'assignatura, consulta la guia de passos a seguir en el disseny instruccional d'una assignatura.

Contingut

Format de l'espai -temes o setmanes-, seccions i blocs

Un espai virtual es pot estructurar de diverses maneres, les més utilitzades són el format per temes o el format setmanal. Això vol dir que un cop tenim dissenyats els blocs que conformen l’assignatura, hem de decidir si els presentarem un per un en forma de temes (cada bloc és un tema de continguts del curs) o els presentarem segons el temps de dedicació setmanal (de manera un mateix bloc de continguts pugui tenir una durada de més d’una setmana).

Una altra modalitat que ens pot interessar és el format de Fòrum social on l’espai s’estructura a partir d’un gran fòrum de debat i no s’hi visualitzen les activitats o recursos ni seccions. Aquest format ens pot interessar en cas com a suport a taules rodones o seminaris, per recollir les aportacions o reflexions dels participants. Però, no està pensat per fixar uns objectius d’aprenentatge o practicar-los més enllà d’allò que puguem fer al fòrum i per això no es recomana com a format per estructurar un espai d’assignatura o curs.

Pel que fa als aspectes tècnics de la modalitat per temes o setmanes, tots dos són molt semblants:

 • Es crea una secció genèrica al principi de l'àrea central de l'espai d'assignatura -secció 0- que podem utilitzar per incloure continguts introductoris o de comunicació general.
 • Es creen tantes seccions extra, com setmanes o temes indiquem que farem servir als paràmetres de l'assignatura.
  • En el cas del format setmanal, és molt important que indiquem, a més a més, la setmana d'inici i de final del curs, ja que el Moodle etiquetarà cada secció amb les dates reals de la setmana, segons indiquem en aquestes dates.
  • Aquesta configuració de setmanes o temes, número de seccions i dates s’ha de realitzar des dels paràmetres de l'assignatura.

A continuació es presenten algunes consideracions que poden ajudar a decidir l’estructura de l’espai:

 • Si escollim el format per temes convé que escollim el número de seccions d’acord amb el número de temes del curs. D’aquesta manera cada tema de continguts es veurà en una secció i tots els recursos i activitats relacionades amb el tema corresponent també.
 • En el format per setmanes, en cada secció -setmana- es col·locaran els recursos i activitats a treballar en aquella setmana. Per tant, un tema pot ocupar més d'una secció -setmana-, o també dos temes poden conviure en una mateixa secció -si es desenvolupen en una mateixa setmana-.
 • En tots dos casos, es recomana que la secció inicial -secció 0- inclogui informació i recursos transversals de l'assignatura, com ara:
  • Un enllaç a la guia docent, generat automàticament aquí per defecte.
  • Fòrum de notícies, també generat aquí per defecte, es recomana utilitzar per comunicar-se amb els estudiants i garantir un seguiment de tot allò que passa al curs, vegeu la guia de interacció i comunicació en un curs virtual.
  • Es recomana la creació d’un Fòrum de resolució de dubtes en aquesta secció, que es farà servir perquè els estudiants realitzen consultes al llarg del curs. Vegeu Fòrum per veure les opcions de configuració.
  • Sala de webconferència d'Adobe Connect per a sessions presencials virtuals, si es vol fer servir aquest recurs, segons s'indica en la guia Activitats i recursos típics en la docència virtual. Aquesta sala s’ha de crear explícitament, les gravacions de les sessions, s'aniran guardant en aquest mateix recurs, segons es vagin gravant.
  • Qualsevol altra documentació o recurs transversal a l'assignatura

És adient que tots els recursos i activitats estiguin carregats a l'espai de Moodle abans d'iniciar el curs. Aquesta implementació necessària i sencera de l'espai des d'un inici, no impedeix que, abans de començar a impartir el curs, decidim si deixarem tot el material i activitats disponible als estudiants des de l'inici del curs o obrirem els materials i les activitats de manera progressiva, segons el calendari establert. La primera opció -deixar tot el material disponible els estudiants des d'un inici- deixa més llibertat a l'estudiant per avançar-se al calendari previst en el desenvolupament de l'assignatura, tot permetent així, que pugi conciliar els estudis amb la seva vida personal i professional. Per contra, també pot introduir més soroll en el desenvolupament, ja que pot haver estudiants que plantegin dubtes sobre aspectes que la resta d'estudiants encara no han treballat. La segona opció -obrir la disponibilitat del material els estudiants segons avanci el calendari establert- impedeix l'estudiant d'avançar-se al calendari establert però, a l'hora, redueix el soroll que es pot general en el global de l'aula, a mé a més, serveix per planificar i estructurar el volum i ritme de treball dels estudiants.

Si optem per la segona opció -obrir progressivament- Moodle et permet impedir la visualització els estudiants d'un recurs o activitat concret i també de tota una secció, igualment podem jugar amb les dates d'inici de determinades activitats per tal de deixar que l'alumne les visualitzi, però no pugui realitzar-les o lliurar-les fins que es decideixi.

A més de l'espai central de l'assignatura, hem de configurar els blocs que els estudiants tindran disponibles en els laterals d'aquest espai central. Els blocs mínims adients per l'assignatura virtual estan activats per defecte. Per exemple, Navegació, Configuració, Calendari...

Moodle disposa de molts més blocs, podem consultar la documentació per a més informació i decidir així afegir-ne de nous o reestructurar els existents. Es recomana, per exemple, incloure el bloc d’Activitats de manera que els estudiants tinguin la possibilitat d’accedir directament a les activitats per tipus, de manera que sigui més fàcil assimilar la metodologia i dinàmica de treball d’un tipus d’activitat o un altre.

Planificació de l'assignatura

Abans d’estructurar l'espai, ja hem indicat que cal tenir clara la planificació de l'assignatura.

Per fer arribar aquesta informació als estudiants, s’ha de fer servir l’eina externa Pla de Treball, mitjançant la qual s’inclouran les diferents activitats que l'estudiant ha de realitzar, amb dates de lliurament, continguts, criteris d'avaluació... de les mateixes. El [httphttps://moodle.urv.net/wiki/Pla_de_treball Pla de Treball] estarà visible pels estudiants en el bloc de l'assignatura anteriorment mencionat en aquesta guia.

Les activitats més típicament utilitzades en Moodle son les tasques, que permeten informar a l'estudiant d’allò que ha de fer en l'activitat i lliurar un o més documents, a l'hora que ens serveix per fer el seguiment i qualificar el treball fet. Tot i així, existeixen altres tipus d'activitats a Moodle, com ara els tallers, per posar en marxa pràctiques d’auto-avaluació i co-avaluació entre els estudiants, o els qüestionaris, que poden auto-corregir-se o no. És adient informar-se de les possibilitats de les activitats que ofereix Moodle i trobar les que més se adeqüin a les nostres necessitats.

Retroaccions i qualificacions de les activitats

Per informar a l'estudiant sobre la puntuació de les activitats i el seu pes en la nota final del curs, podem organitzar la graella de qualificacions. Convé fer-ho un cop hem introduït a l’espai totes les activitats avaluables. Es recomana utilitzar categories clares per estructurar l’avaluació i no escalar en molts nivells l’estructura de la graella, sempre que sigui possible, perquè sigui fàcil d’entendre amb un sol cop d’ull.

De la mateixa manera, hem de saber que quan qualifiquem a través de les pròpies activitats de Moodle, aquesta puntuació s'anirà afegint a aquesta graella així informant a l'estudiant, de manera privada, de com va evolucionant en la qualificació de l'assignatura. Aquesta qualificació de les activitats a través de les pròpies activitats Moodle permet, a més a més, lliurar un correu-e informant a l'alumne, cada vegada que es puntuï una activitat.

Comunicació de les activitats i recursos

Cal recordar que quan creem activitats convé que explicitem la metodologia, els objectius i els criteris d’avaluació a la descripció de cada activitat i que expliquem el perquè de cada recurs i quin ús n'hem de fer. Podem utilitzar les dades recollides a la fitxa 3 per recuperar informació útil (vegeu els exemples de descripció).

Exemple de descripció d'una tasca
Exemple de descripció d'un qüestionari

Igualment, quan informem sobre un recurs, cal que aquesta informació estigui clarament definida i que l'estudiant tingui clar què trobarà a cada recurs i perquè el pot fer servir.

Dates importants: Calendari de Moodle

El Calendari de Moodle, és l'eina adient per indicar totes les dates d’interès de l'assignatura: sessions presencials a distància, obertura de fòrums de debat, data d'exàmens presencials, lliurament d'activitats... D'aquesta manera facilitarem que els estudiants puguin organitzar el seguiment de l'assignatura, en tenir un únic lloc on veure totes les dates d'interès.

Moltes d'aquestes dates, Moodle les incorpora automàticament -ex: data de lliurament d'una activitat com ara la Tasca, la qual l'agafa de la data indicada en la pròpia activitat de Moodle-, d'altres s’hauran d'incloure manualment, per exemple, la data d’obertura d’un fòrum de debat.

És adient tenir totes aquestes dates carregades en el calendari abans de l'inici de curs, i no oblidar d'incorporar de noves, si es dóna la necessitat.

Si tenim activat el bloc d’Esdeveniments propers, també podrem visualitzar en forma de notícia curta l’obertura o tancament d’algunes activitats.

Concretament, Moodle informa de manera automàtica del següent:

Informació al calendari Informació al calendari Informació a esdeveniments propers
Activitat Data d'obertura de l'activitat al calendari Data de tancament de l'activitat al calendari Informació obertura i tancament
base de dades no no no
consulta no no no
diari no no no
enquesta
lliçó no
qüestionari no
taller
tasca
tria grup no
wiki no no no
xat n/a

Pel que fa a la publicació de recursos (fitxer, llibres, carpetes...), el calendari de Moodle no els anuncia als estudiants de manera automàtica ni tampoc no ho farà quan s'enceti un nou tema.

Notícies de l'assignatura

El Fòrum de notícies de l'assignatura de Moodle, creat per defecte, és l'instrument adient perquè informem els estudiants de qualsevol novetat en relació a l'assignatura, tal com s'indica a la guia sobre interacció i comunicació en un curs virtual.

Resolució de dubtes

És molt recomanable la creació d'un fòrum de resolució de dubtes on els estudiants puguin consultar els seus dubtes sobre un tema del curs o sobre el seguiment del curs. Cal comprovar que la configuració del fòrum permet que els estudiants puguin crear noves consultes i contestar a consultes ja existents, de manera que es fomenti la participació i la interacció. El fòrum de dubtes ha d'estar ben visible i s'ha informar de la seva existència a tots els estudiants. A la guia Interacció i comunicació en un curs virtual veureu un exemple de missatge que informa d'aquest i altres recursos per afavorir la comunicació i el seguiment al llarg del curs.

A més, es pot incloure un enllaç a pàgines d'interès on l'estudiant pugui rebre suport sobre aspectes tècnics de l'espai virtual o un altre tipus d'informació que no sigui sobre els continguts del curs. Per exemple:

Estandarditzar el format del l'espai i dels recursos

Per tal de facilitar el treball amb l'assignatura i evitar que l'estudiant hagi de situar-se cada vegada que comenci un nou tema, és adient que considerem una sèrie d'aspectes que donin homogeneïtat al nostre curs i afavoreixin que l'estructura sigui aclaridora.

Més enllà de les referències externes en forma de l'enllaç, cal presentar als estudiants la documentació que elaborem, per exemple els apunts o resum de cada tema d'una manera organitzada i homogènia:

 • En el mateix format independent del tema en que es trobi.
 • Amb una imatge comuna a tots els documents.
 • Amb informació de contextualització que descrigui el contingut de cadascun dels documents, per exemple: tema 1. resum sobre XX o tema 1. esquema de XX.

L'estructura de cadascuna de les seccions -ja siguin temes o setmanes- ha de tindre la mateixa aparença:

 • Cal utilitzar la mateixa estructura en cadascuna d'elles
 • Cal utilitzar el mateix nom o etiqueta per cadascun dels apartats (atenció al format, ús de negretes, majúscules, tamany de la font).
  • És a dir, si per exemple utilitzem el següents apartats en un tema: "Resum del tema", "Articles relacionats", "Referències bibliogràfiques", "Més informació", "Activitats" i "Autoavaluació". El següent tema ha de guardar el mateix ordre i ha d'incloure els mateixos apartats en la mesura que sigui possible. Atenció al canvis d'ordre o de títol, per exemple, no anomenem a un apartat "Altra informació" i a un altre tema l'anomenem "Més informació".

Finalment, tal com s'indica a la guia activitats i recursos podem:

Testeig de l'espai abans d'obrir-lo als estudiants

Una vegada muntat l'espai d'assignatura, convé fer un testeig i comprovar que tot està correcte i que es facilitarà el seguiment als estudiants. Cal recordar que un estudiant no veurà l'espai exactament igual que un professor, podem utilitzar la funcionalitat entrar com a estudiant per comprovar com es veu el nostre espai i provar que tot funciona correctament.

Més informació

Altres guies per a la virtualització d'una assignatura:

Documentació sobre Moodle de la URV

Eines de l'usuari
Espais de noms

Variants
Accions
Navegació
Eines
En altres llengües