2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Code 12082019
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credit. Theory credit Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Troncal Fifth First
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT
E-mail montserrat.sanmarti@urv.cat
Lecturers
SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT
Web
General description .-Oferir un millor coneixement de la Història del nostre entorn immediat a partir de l'anàlisi dels productes escrits que la societat ha produït al llarg del temps. .-Aportar els elements metodològics per a poder desenvolupar la recerca sobre els temes plantejats en l'assignatura. .-Acostar els alumnes als arxius locals mitjançant visites i investigacions personals i en grup per tal de conèixer els productes escrits del nostre entorn immediat. .-Conèixer els aspectes gràfics i els diferents tipus d'escriptura amb les seves principals característiques. Aprendre a distingir i llegir aquests diversos tipus gràfics. .-Incorporar en el bagatge acadèmic de l'alumne la utilització de les noves tecnologies en l'estudi de l'escriptura i la seva manipulació a partir de les eines informàtiques.