2008_09
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Lletres
A A 
 
 
Historia (2001)
 Subjects
  INTRODUCCIÓ A L'ARXIVÍSTICA
IDENTIFYING DATA 2008_09
Subject INTRODUCCIÓ A L'ARXIVÍSTICA Code 12082226
Study programme
Historia (2001)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Theory credits Practical credits Type Year Period
6 4.5 1.5 Optional Second
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Història i història d'art
Coordinator
SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT
E-mail montserrat.sanmarti@urv.cat
Lecturers
SANMARTÍ ROSET, MARIA MONTSERRAT
Web
General description Dins de l’ensenyament d’Història cal donar a l’alumnat una formació encaminada a la recerca en el seu vessant més pràctic. Aquesta assignatura entra de ple en aquest aspecte, donant les eines adequades per tal de conèixer els arxius, els fons que guarden i les possibilitats de recerca. No obstant no és aquest l’únic element que justifiquen l’assignatura, de manera que incidim també en l’important paper que els arxius desenvolupen en el marc de l’anomenada Societat de la Informació. Tenim doncs els dos elements cabdals que situen els arxius en una posició de privilegi en un nou escenari dibuixat a conseqüència de l’impuls i difusió arreu de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Superada la concepció de l’Arxivística entesa només com un conjunt de tècniques dedicades gairebé exclusivament a la recollida, preservació, tractament i difusió del patrimoni documental de caràcter històric, en els darrers anys l’Arxivística més renovadora posa l’accent en la necessitat d’aplicar els principis de la gestió de documents amb la doble voluntat de garantir, d’una banda, la correcta generació, organització, preservació, tria i accés del creixent volum de documents administratius, i d’altra, reeixir en l’objectiu de prefigurar i planificar el contingut dels futurs arxius històrics. En l’Arxivística actual conflueixen, doncs, dues voluntats clarament explicitades: el seu vessant de ciència de l’administració i de la informació, i també la seva indefugible responsabilitat de fer perdurable i accessible un patrimoni públic. El seu caràcter de suport eficient a l’administració i als ciutadans, i d’instrument de potenciació de la recerca en ciències socials no són res més que dues cares d’una mateixa moneda que palesen la necessitat d’organitzar grans volums de documents i d’informació -la qual cosa requereix la integració de potents eines informàtiques- i a la vegada el compromís ineludible de fer-lo accessible en estricta aplicació del principi constitucional del lliure accés com en el de garantiment al dret a la privacitat dels ciutadans.